Spårväg Citybanan

Citybanans station
Skissbild av station Odenplan

Om projektet

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya pendeltågsstationer, Stockholm Södra och Stockholm Odenplan.

Varför?

Åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm. Med Citybanan får dubbelt så många tåg plats på de nuvarande järnvägsspåren genom staden, eftersom pendeltågen får två egna spår i en tunnel. Det gör att fler kan resa kollektivt, koldioxidutsläppen minskar, miljö blir bättre och resorna går snabbare.

Vad?

Den 9 juli 2017 inviger vi Citybanan, en pendeltågstunnel under centrala Stockholm. På de två nya stationerna knyts pendeltåg och tunnelbana samman. På så sätt möjliggörs snabba, smidiga och miljövänliga resor i ett växande Stockholm, både med kollektivtrafik och för övrig tågtrafik. Den 10 juli börjar ordinarie trafik gå.

På de två spåren söder om Stockholm C har det länge varit fullt, här passerar cirka 550 tåg per dygn och 60 procent av dem är pendeltåg. I tunneln får pendeltågen två egna spår genom Stockholm vilket fördubblar kapaciteten för all tågtrafik då pendeltågen flyttas ner i tunneln, och övriga tåg går kvar på befintliga spår. Eftersom så stor andel resenärer i Sverige börjar, slutar eller passerar genom Stockholm blir det en vinst för hela landet.
När Citybanan och de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan öppnar kommer de vara en del av det befintliga pendeltågssystemet. Trafikförvaltningen/SL ansvarar för de två nya stationerna och pendeltågstrafiken.

Miljön blir bättre om fler åker kollektivt. Stockholm, Mälardalsregionen och landets tågresenärer vinner på de ökade möjligheterna möjlighet att resa med tåg. Citybanans stationer och tunnlar ska även ge en mycket bra miljö. Ren luft, ljuddämpade spår och rent spillvatten är några exempel på det.
Säkerhet och komfort har varit vägledande för utformningen av de två nya stationerna. Inomhusmiljöerna är ljusa, tysta och säkra med genomtänkt arkitektur, bra ventilation och glasväggar som avskärmar plattformarna från spåren. Trafikverket äger och har ansvar för spår och tunnlar.

Vem?

Trafikverket har byggt Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Projektet finansieras av staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Staten är via Trafikverket huvudfinansiär, Stockholms läns landsting bidrar via SL med arbetsgrupper och medverkar i stationsutformningen och handlar upp ersättningstrafik. Stockholms stad ansvarar för vägnätet.

När?

Den officiella byggstarten av Citybanan var den 9 januari 2009. Den 9 juli 2017 invigs Citybanan och den 10 juli börjar tågen gå i trafik.

Senast uppdaterad 23 mars 2017

Karta med positionen för Citybanan utmarkerad
Se Citybanan på kartsidan
Lat N 59º 19' 55" Lon E 18º 3' 47"
Se Citybanan i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Tågresenärer, trafikutövare och kommuner längs järnvägen i Mälardalen har framfört önskemål om fler tåg till och från Stockholm under rusningstid. Idag är detta omöjligt eftersom kapaciteten på spåren utnyttjas maximalt den tiden. Spårbristen är därmed ett hinder för en fortsatt utveckling av tågtrafiken.

  Uppdrag att planera för flera spår
  I december 2000 fick Banverket i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av spårkapaciteten genom centrala Stockholm. Det första skedet i planeringen, en förstudie, avslutades i februari 2002.

  En långsiktig lösning som fördubblar kapaciteten

  I förstudien studerades och utvärderades tre principer för en utbyggnad:

  •Tredje spåret, en utbyggnad med ett tredje spår mellan Stockholms södra och Stockholms central.
  •Kungsholmenbanan, en tunnel mellan Älvsjö, Fridhemsplan och Tomteboda.
  •Pendeltågstunneln/Citybanan, en pendeltågstunnel mellan Stockholms södra och Tomteboda.
  Förstudien visade att pendeltågstunneln/Citybanan är den enda långsiktiga lösningen. När Citybanan öppnas för trafik fördubblas kapaciteten på spåren genom Stockholm.

  Citybanan är ett miljöprojekt och därför står miljöfrågorna i fokus.

  Omsorg om människor och miljö är avgörande när vi bygger. Vi dämpar buller, använder syntetisk diesel och ser till att alla utsprängda bergmassor återanvänds.

  Citybanans stationer och tunnlar ska ge en mycket bra miljö. Ren luft, ljuddämpade spår och rent spillvatten är några exempel.

 • Planering

 • Genomförande

 • Klart

  Beskrivning

  Citybanan öppnar för trafik 2017.

Kontakt