Programsamrådsmöte om Blackebergsvägen, 16 april 2013

Publicerad
23 april 2013 17:04
Senast ändrad
24 mars 2014 17:21
Ämne
Om projektet

Den 16 april 2013, kl 16.00-20.00, var det programsamrådsmöte om områdesprogrammet för Blackebergsvägen.

Runt 220 boende och verksamma samlades i Södra Ängby skolas aula tillsammans med ett flertal representanter från Stockholms stad.
Besökarna kunde se information om förslaget i en utställning samt studera en modell över programförslaget.

Det var två presentationstillfällen med gemensam frågestund och besökarna kunde också ställa sina frågor direkt till stadens tjänstemän mellan presentationerna.

Presentationerna inleddes med att moderator Christoffer Carlander från stadsbyggnadskontoret hälsade alla välkomna. Han framförde vikten av att det kommer in skriftliga synpunkter på förslaget under samrådstiden som pågår från 15 mars till 3 maj 2013.
Sedan berättade Berit Göransson, stadsbyggnadskontoret, om Stockholms långsiktiga utveckling, vilka utmaningar som finns och om Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm.
 
Två viktiga strategier i översiktsplanen är att:
- Koppla samman stadens delar
- Främja en levande stadsmiljö

Utvecklingen av Blackebergsvägen är i enlighet med Stockholms översiktsplan. Helena Persson, programmets handläggare från stadsbyggnadskontoret, berättade om hur programförslaget tagits fram, projektets mål samt om programförslagets innehåll.

Programmet föreslår att Blackeberg och Södra Ängby knyts samman genom utvecklingen av Blackebergsvägen och innebär i korthet:

  • Ny bebyggelse: 550-650 nya bostäder i 3 utbyggnadsetapper. 2 förskolebyggnader samt handelslokaler.
  • Nya kopplingar: Mer sammankopplat gatunät och förbättrade stråk och passager för gång- och cykeltrafik.
  • Mötesplatser: Ett helt nytt torg, ett upprustat parkrum och en utvecklad mötesplats för rekreation i naturen.

Förslaget tar hänsyn till existerande kultur- och naturmiljöer samt skapar en promenad- och cykelvänlig stadsdel.

Helena Persson presenterade också hur planprocessen går till och att detta projekt nu befinner sig  i fasen programsamråd.  

Sofia Iderheim, programmets handläggare från exploateringskontoret, presenterade övergripande exploateringskontorets roll i processen vad gäller till exempel markägande och markanvisningar.

Efter presentationerna följde frågestund och många engagerade frågor ställdes. Moderatorn Christoffer Carlander tackade därefter för alla frågor och tackade besökarna som kom till kvällens samrådsmöte.

Samrådet pågår från 15 mars till 3 maj 2013. Välkomna med era synpunkter!
Synpunkter lämnas skriftligen senast den 3 maj till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.
Eller skicka via mejl till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer 2011-04726-53 och handläggare Helena Persson.

Tack för att ni kom!

Senast uppdaterad 24 mars 2014