Bostäder Bromma, Blackebergsvägen

Blackebergsvägen
Blackebergsvägen

Om projektet

Stockholm växer. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm.
Nu handlar det om Blackebergsvägen.

Varför?

Blackebergsvägen ligger mellan Södra Ängby och Blackeberg. Utvecklingen av området ligger i linje med Stockholms Översiktsplan vars inriktning är att koppla samman stadens delar och främja en levande stadsmiljö.

Stadsbyggnadsnämnden har lyft fram behovet av en helhetsbild för området och påbörjade ett programarbete under 2011. Syftet med programarbetet var att utreda förutsättningarna för att komplettera med bebyggelse längs Blackebergsvägen. Genom att ta ett helhetsgrepp på området ska programmet skapa förutsättningar för att knyta samman de två stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg.

Vad?

Programmet ska ge en helhetsbild av förutsättningarna för att utveckla området, utgöra planeringsunderlag för framtida detaljplaner och fungera som stöd vid förfrågningar om markanvisningar. För att få ett bra underlag för programhandlingen har områdets förutsättningar studerats i en områdesanalys. I en workshopserie samlades olika planeringskompetenser för att studera områdets utvecklingsmöjligheter utifrån analysens slutsatser. Slutligen genomfördes en träff med en fokusgrupp för att få med lokalperspektivet.

Programmet föreslår att Blackeberg och Södra Ängby knyts samman genom utvecklingen av Blackebergsvägen till en stadsgata. 550-650 bostäder skapas och mötesplatser utvecklas. Programförslaget tar hänsyn till existerande kultur- och naturmiljöer samt skapar en promenad- och cykelvänlig stadsdel.

Följande stadsbyggnadsstrategier togs fram för området:
1.Nya Islandstorget -
En plats av urban karaktär skapas som visuellt kopplar samman kyrkan med tunnelbanestationen.

2.Holbergsgatan-Zorngatan-
Gatorna sammankopplas i samma punkt vid Blackebergsvägen.

3.Fotbollsplanen -
Verksamheten bevaras och utvecklas.

4.Blackebergsstråket-
Stråket förstärks genom upprustning och utveckling av nya målpunkter.

5.Blackebergsvägen-Blackebergsbacken-
Gatornas möte utformas för att markera entrén till det nya området och för att dämpa bilarnas hastighet så passage underlättas för gående.

6.Tyska botten -
Befintliga naturvärden tillvaratas och platsen utvecklas för rekreativa ändamål. Området tillgängliggörs genom förstärkta stråk och tydliga entréer. Nya målpunkter och aktiviteter som får människor att uppehålla sig på platsen skapas.

7.Blackebergsvägen -
Gatans karaktär utvecklas mot ett levande gaturum med generösa gång och cykelbanor. Vid viktiga kopplingar ska passage för gående underlättas genom dämpning av bilarnas hastighet.

8. Ny bebyggelse -
Bebyggelsen föreslås vara av ny stadsbyggnadskaraktär som bygger vidare på de omgivande stadsdelarnas kvaliteter, såsom grönska och bebyggelsestruktur.

När?

Projektet inleddes med start-PM som godkändes i stadsbyggnadsnämnden 15 mars 2011. Stadsbyggnadsnämnden godkände den 17 oktober 2013 redovisningen av programsamråd och programhandlingen samt gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja nästa skede - detaljplanarbetet. Stadsbyggnadskontoret fick även i uppdrag att i samarbete med Trafikkontoret, Exploateringskontoret och Stockholm Parkering ta fram en parkeringsutredning för gatuparkeringen i Blackeberg och Södra Ängby. Samma dag blev inriktningsbeslut godkänt av Exploateringsnämnden och nämnden gav Exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.

I samband med att programmet antogs startade arbete med detaljplan om områdets första etapp, detaljplan för Nya Islandstorget. Samråd om detaljplanen pågick under perioden 11 november – 23 december 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 mars godkändes redovisningen av plansamrådet för Blackebergsvägens första etapp. 8 december 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan och 3 april antog Kommunfullmäktige detaljplanen.

Detaljplanen för Nya Islandstorget är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Karta med positionen för Bromma, Blackebergsvägen utmarkerad
Se Bromma, Blackebergsvägen på kartsidan
Lat N 59º 20' 41" Lon E 17º 53' 24"
Se Bromma, Blackebergsvägen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  En integrerad ytterstad skapas med nya sammanhängande stadsmiljöer och förstärkta kopplingar.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd ägde rum 15 mars-3 maj 2013. Efter att Stadsbyggnadsnämnden den 17 oktober 2013 godkänt programsamråd och programhandlingar startade arbetet med att ta fram en detaljplan.

  Samråd om detaljplanen för Nya Islandstorget pågick under perioden 11 november – 23 december 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 mars godkändes redovisningen av plansamrådet. 8 december 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 3 april 2017.
  Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen

Kontakt