Process och tidplan

Från arkitekttävling till ny stadsdel

Illustrationen nedan visar processen från arkitekttävling till byggnation mot inflyttning i den nya stadsdelen på Årstafältet. Tidplanen löper från 2011 fram tills dess att stadsdelen är fullt utvecklad enligt Vision 2030.

Idé- & arkitekttävling 2007-2009

Beslut om utveckling av Årstafältet och genomförande av internationell arkitekttävling.

Utveckling av vinnande förslag 2010

Utveckling av det vinnande förslaget Arkipelag till ett planprogram och programsamråd våren 2010.

Planeringsfas 2011

Hösten 2011 påbörjades detaljplanarbetet för parken och den första etappen av ny bebyggelse. Ytterligare detaljplaner påbörjas sedan löpande för hela stadsdelen.

Genomförande av markarbeten från 2017

Markarbeten för nya gator, ledningar m.m. påbörjas tidigast 2017. Detta arbete förväntas pågå i två år. Därefter, förmodligen under 2019, startar arbeten för nya hus i området.

Omdaning av parken från 2017

Iordningsställande av parken sker i flera etapper. Ny damm och omgestaltning av Valla å samt iordningsställande av aktivitetsytor pågår löpande för att ge alla boende bra vistelseytor under hela utbyggnadstiden. Dammen kommer att färdigställas samtidigt som gator och ledningar byggs ut för etapp 1, alltså tidigast 2017 och två år framåt.

Inflyttning i nya lägenheter, start 2020-2021

Med 1-2 års byggtid för husen förväntas den första inflyttningen ske 2020-2021. Därefter sker kontinuerlig inflyttning i området vartefter husen blir färdigställda.

Nya Årstafältet färdigställt 2030

Det nya Årstafältet beräknas vara färdigställt 2030. Stadsdelarna Årsta och Östberga har då kopplats samman tack vare utvecklingen av parken som blir lättare för stockholmarna att nyttja. Den nya stadsdelen har goda kommunikationer både till förorter och till innerstaden.

Senast uppdaterad 30 september 2016

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt