Frågor och svar

Jag vill driva en verksamhet på Årstafältet. Hur går jag tillväga?

Det är fastighetsägarna som hyr ut lokaler. Det innebär att man hyr av en bostadsrättsförening eller ett förvaltningsföretag. Dessa är ännu inte utsedda för hela området och vi kommer därför att upprätta en lista där man kan anmäla sitt intresse. Vi gör inga värderingar av de företag som anmäler sig, utan vidarebefordrar listan i sin helhet till de fastighetsägare som kommer att finnas inom området.

Vänligen uppge följande information i ett e-mail:
företagsnamn, organisationsnummer, verksamhetstyp, ytbehov, kontaktperson, mejl och telefon. Skicka e-mailet till:
arstafaltet.expl@stockholm.se

Jag vill flytta till Årstafältet. Vart ska jag vända mig?

Du hittar information under fliken Flytta hit.

Hur länge kommer man att bygga på Årstafältet?

Läs om tidplanen under fliken Process och tidplan.

Vad innehåller planförslagen?

Etapp 1

I den första bebyggelseetappen ingår ca 950 lägenheter och ligger i fältets norra delar mot Valla gärde och tvärbanan. Här ingår bl.a. 124 studentlägenheter och 13 stadsradhus, lokaler för centrumändamål och tre förskolor.

Etapp 2

Den andra etappen omfattar fältets norra delar mot Årstafältets tvärbanehållplats och Södra länken. Planen gör det möjligt att bygga ca 640 lägenheter, med både hyres- och bostadsrätt, samt lokaler. Området omfattar den nya stadsdelens mest centrala och tätaste delar, med bostäder, ett stadstorg och offentlig service, bl.a. förskolor och en större ICA-butik. I området ingår även vissa teknikbyggnader som behövs för hela stadsutvecklingsområdet, bl.a. en sopsugsanläggning och ett parkeringshus.

Etapp 3

Den tredje etappen omfattar de kvarter som i huvudsak ligger där ICA:s gamla lagerlokal idag ligger. Den kommer att rivas och istället byggs en ny skola, en idrottshall och tre bostadskvarter med ca 275 bostäder.

Övriga Årstafältet

När det gäller övriga delar av Årstafältet har detaljplanearbetet inte inletts. I etapp 4, 5 och 6 har dock en del markanvisningar gjorts, dvs. staden har utsett byggherrar för några av kvarteren.

Totalt kommer det att bli ca 6000 bostäder på Årstafältet.

Kommer det att byggas skolor och förskolor?

Förskolor planeras till samtliga etapper för att möta kommande behov bland nyinflyttade. I den första etappen planeras för tre förskolor med totalt 16 avdelningar. Det planeras också för två nya skolor (F-9) inom stadsdelen (i etapp 3 och 4).

Vad händer med trafiken i området?

Trafiken ökar när det blir fler boende och verksamma i området. Satsningar kommer att genomföras på cykel- och kollektivtrafik. Gatunätet utformas för att underlätta rörligheten mellan de intilliggande stadsdelarna med säkra passager för gående och cyklister.

Vad innebär planförslaget för parken?

Den 30 hektar stora parken blir hjärtat i den nya stadsdelen och utformas både som lokal samlingsplats och målpunkt för besökare från andra delar av staden. Närmast bebyggelsen planeras för en ”aktivitetsbrygga”, ett stråk med ytor för lek, spontanidrott, umgänge och promenader. Göta landsväg är en unik vägrest av Stockholms historiska entré söderifrån och kommer att bevaras.

Dagvattendammen och Valla å utvidgas och blir ett viktigt inslag i parken. Kolonilottsområdet och det nya kulturrummet längs Huddingevägen bidrar till att göra parkens södra delar till en målpunkt. Framkomligheten för cyklister förbättras genom att lokala cykelstråk kopplas samman med pendlingsstråken mot Gullmarsplan, Årstabron och Älvsjö.

Vad händer med de nuvarande verksamheterna på fältet?

Kolonilotterna och de andra verksamheterna som finns på fältet idag, t.ex. golfen och rugbyn, påverkas av utvecklingen av den nya stadsdelen. Rugbyn kommer att flytta till Gubbängen och kolonilotterna kommer att flytta till en ny plats inom området.

Kommer bullret i parken att åtgärdas?

Idag är Årstafältet bullerstört. Den nya bebyggelsen och de bullerdämpande åtgärder som planeras för parken, t.ex. skogsbeklädda bullervallar, kommer att minska bullret i parken avsevärt. Fler platser än idag kommer att upplevas som tysta.

Hur påverkas naturmiljön?

Utbyggnadsförslaget innebär att den lokala naturmiljön påverkas. Genom att delar av fältet omvandlas till kvartersmark minskar t.ex. öppna och halvöppna gräsmarker, vilket gör att arter som är knutna till denna naturtyp får sämre förutsättningar. Å andra sidan ökar kvaliteten på kvarvarande yta genom ökad tillgänglighet, ökad mångfald av växter och djur i Valla å och damm samt minskat buller. De negativa konsekvenserna kan till viss del mildras genom anpassad skötsel och åtgärder som bidrar till att öka den biologiska mångfalden på kvarvarande ytor. Förslag till hur dessa områden ska kunna få stärkta naturvärden ska tas fram.

Det nya området som föreslås bebyggas med ca 1 000 bostäder, Södra Årstafältet, är beläget där det finns fornlämningar. Kommande planarbete ska utreda hur lämningarna ska hanteras. Vi har kontakt med Länsstyrelsen som stöd i planeringen.

Miljökonsekvenserna finns utförligt beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningar för programmet, parken och den första bebyggelseetappen, Valla 1.

Kommer Göta Landsväg att bevaras?

Ja, hela den ursprungliga delen (som är fornlämning) av Göta landsväg kommer att bevaras. Mindre delar i både syd och nord är återskapade delar och därmed inte fornlämningar.

När vi har planerat bebyggelsen har vi gjort anpassningar för att kunna spara Göta landsväg. Vi har skapat en ”kil” – ett grönområde – som sträcker sig in mellan kvarteren i nordostlig riktning, där fornlämningen ligger. Fornlämningen kommer helt att ligga kvar på allmän plats så det är staden som kommer att se till att den inte skadas när vi genomför våra utbyggnader av gator och ledningar.

Senast uppdaterad 9 januari 2017