Etapp 1 och parken

Illustration över bebyggelsen i etapp 1.Förslag på ny bebyggelse i Årstafältets första etapp. Illustration: White arkitekter

Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. I den här etappen kommer det att byggas 1 015 lägenheter, varav 123 studentlägenheter och 13 stadsradhus, samt butikslokaler och förskolor. Hösten 2017 inleder staden sina markarbeten.

Kort om etapp 1

Etapp 1 består av nio kvarter med tät och blandad bebyggelse byggas. Totalt kommer det att byggas 1 015 nya lägenheter, ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Av de nya bostäderna blir 123 studentlägenheter och 13 stadsradhus. I området kommer det också att finnas butikslokaler och förskolor. 

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheterna i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Staden satsar mycket på att förbättra framkomligheten för cyklister, bland annat genom att koppla ihop de lokala cykelbanorna i området med de stora pendlingsstråken mot Gullmarsplan, Årstabron och Älvsjö. Vi satsar också på att koppla ihop Valla Gärde med Årstafältet genom att t.ex. bygga nya stråk och gångpassager.

Bilparkeringsplatser för de boende kommer att finnas i garage under marken. Vi räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

När etapp 1 genomförs kommer även delar av parken att anläggas. Det handlar bl.a. om att bygga en ny dagvattendamm och att flytta koloniområdet till en ny plats på fältet. Vi kommer också att bygga ett bullerskydd utmed Huddingevägen för att minska bullernivåerna i parken.

Byggherrar

Flera olika byggherrar medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil.

Byggherrar är Abacus, Järntorget, HSB, Gyllenforsen, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska bostäder, SKB, Einar Mattson, SISAB (ny förskola) och Veidekke.

Tidplan

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna har överklagats och processen tar ungefär ett och ett halvt år. I mitten av mars 2017 kom besked från Mark- och miljödomstolen om att den överklagan som lämnats in har avslagits. I slutet av mars 2017 överklagades planerna vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna har därmed vunnit laga kraft.

Byggarbetena kommer att pågå i flera år. De inleds med att staden förbereder marken genom att lägga ledningar, bygga gator och torg samt flytta eventuella befintliga verksamheter. Detta beräknas ta ca 2-2½ år. Därefter, ca år 2018-2019, börjar byggherrarna sitt arbete med att bygga de nya bostadskvarteren. Första inflyttning kan ske tidigast år 2021.

Bakgrund

Projektet bidrar till stadens mål om att bygga 40 000 nya lägenheter till år 2020. Det stämmer också väl överens med målen i Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, om att utvidga innerstaden och att bättre koppla samman närliggande områden. Området ligger inom influensområdet för utbyggnaden av tunnelbanan.

Illustrationsplan över etapp 1Illustrationsplan över etapp 1. Kjellander + Sjöberg

Senast uppdaterad 2 juni 2017

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt