Mer än en typ av projekt Årstafältet

Vision Årstafältet
Illustration över den planerade bebyggelsen på Årstafältet. Bild: White arkitekter AB

Om projektet

På Årstafältet planeras ett nytt område med ca 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Stadsdelen kommer att få blandad bebyggelse, nya verksamheter och en anlagd park. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen sker i olika etapper, läs mer om de enskilda planerna under rubrikerna till höger.

Varför?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya gator. Den nya stadsdelen är tänkt att koppla samman Årsta och Östberga och bli en del av innerstadens utvidgning mot söder i likhet med Hammarby Sjöstad, Söderstaden och Liljeholmen.

Vem?

Stockholms stad ansvarar för att bygga ut parken och alla gator och torg. Ett stort antal byggherrar kommer att delta i byggandet av bostäderna och markanvisning kommer att ske löpande.

Mellan 2016 och 2018 bygger Stockholmshem om sina lägenheter i Valla Torg-området inom ramen för EU-projektet Grow Smarter. Under tiden får hyresgästerna bo i tillfälliga evakueringsbostäder på Årstafältet som har byggts under hösten 2016. Det är alltså inte byggandet av det nya Årstafältet som har startat. Mer information om Stockholmshems ombyggnadsprojektet hittar du via länken längst ner på sidan.

När?

Hela utbyggnaden av Årstafältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen och byggandet sker i olika etapper.

Detaljplanen för etapp 1 antogs i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken antogs i december 2015. Planerna har överklagats och processen tar ungefär ett och ett halvt år. I mitten av mars 2017 kom besked från Mark- och miljödomstolen om att den överklagan som lämnats in har avslagits. I slutet av mars överklagades planerna vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Beslut om eventuellt prövningstillstånd fattas troligen före sommaren 2017.

Detaljplanen för etapp 2, Postgården, var ute på samråd hösten 2015. Sedan dess har planen delats upp i två planer, etapp 2 södra och etapp 2 norra. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017.

Etapp 3 markanvisades vintern 2014 och arbetet med detaljplanen startade i februari 2016. Samråd om detaljplanen blir 7 juni-20 augusti 2017.

Planarbetet för etapp 4 har inte påbörjats ännu men sommaren 2016 genomfördes en markanvisningstävling för ett av kvarteren. Företaget Botrygg vann tävlingen och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016. Den 15 december 2016 fattades beslut om markanvisning till Stockholmshem. Övriga markanvisningar beslutas våren 2017.

Ytterligare etapper kommer att påbörjas löpande och utbyggnadstakten kommer att vara ca 600 lägenheter om året.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 maj 2017

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken antogs av kommunfullmäktige i november 2015, en överklagandeprocess pågår. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt