Detaljplan 3, Älvsjövägen/Kabelverket 11

Detaljplan 3 omfattar ny bebyggelse längs med Älvsjövägen, ett nytt grönstråk, ny förskola, befintlig ekbacke samt två ytterligare byggnadskvarter inom den centrala delen i kvarteret Kabelverket. Detaljplanen är del av Kabelverket 8 m fl och del av Solberga 2:1 i stadsdelen Solberga.

Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild över planförslaget Älvsjövägen/centrala delar. Illustration: AIX arkitekter.

Totalt planeras etappen kunna inrymma ca 660 lägenheter. Större delen av planområdet utgörs av tidigare industri- och kontorsområde. Förslaget innebär lokaler i bottenvåning och en ny förskola. Planen syftar även till att säkerställa hänsyn och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samt en park och ett grönt stråk mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Förslaget bygger på att skapa en hållbar stadsmiljö med urbana öppna torg och parker, samt intima och lummiga gårdsmiljöer. Panncentralen och kontorshuset mot Älvsjövägen bevaras. Kvartersstrukturen blir uppbruten för att få in ljus i den täta exploateringen. Gator görs om till så kallade gångfartsgator för att prioritera gående och cyklister i området.

Tidplan

Detaljplanearbetet påbörjades i slutet av 2014. I slutet av juni 2015 avgjordes en projekttävlingen för etappen med syfte att ta fram ett utvecklingsbart förslag till hur ett stort bostadsområde kan utformas med en hög volym bostäder och attraktiva miljöer. Det vinnande förslaget, Dela&Delta av AIX Arkitekter, kommer att utvecklas vidare i den kommande detaljplaneprocessen.

Samråd genomförs 11 maj till 22 juni 2016. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 1 juni på Älvsjö stadsdelförvaltning. Samrådsredovisningen planeras att presenteras tredje kvartalet 2016 och därefter granskning. Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas till första kvartalet 2017.

Senast uppdaterad 3 juni 2016

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt