Mer än en typ av projekt Älvsjö Kabelverket

Älvsjö Kabelverket

Om projektet

Planområdet ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga. Planförslaget ska tillföra ca 1775 lägenheter, lokaler, utbyggd skola, ny förskola, nya parker, idrottshall och bollplantill ett idag renodlat verksamhetsområde. Målet är att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar.

Varför?

I stadens översiktsplan, Promenadstaden, har Älvsjö pekats ut som en av stadens tyngdpunkter med goda kommunikationer och Stockholmsmässan som betydande faktor. Dagens barriärer från starkt trafikerade vägar och spår ska minskas. Älvsjö behöver få bättre tillgång till parker och närliggande grönområden. Kulturupplevelser och idrott ska prioriteras, och det ska skapas bättre balans mellan stadens delar och förutsättningar för tvärförbindelser.

Vad?

Syftet är syftet att skapa nya bostäder för att utveckla Älvsjö, och att tillföra en struktur som samverkar med den kringliggande bebyggelsen. Utöver bostadsbebyggelse och nya gator föreslås nya parkstråk, en upprustad fotbollsplan med konstgräs, en flytt av idrottshall samt nya förskoleavdelningar.
Området har ett gynnsamt läge vid södersluttningen av Solbergaskogen. Det idag stängda området öppnas och kommer att ge allmänheten möjlighet att röra sig genom området till skogen och längs brynet. Det kommer att skapas nya parker, grönstråk och mötesplatser.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen, Älvsjö stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen. Byggherrar är JM och Familjebostäder. Mark- och fastighetsägare är Valad, JM och Stockholms stad.

När?

Programsamråd pågick 2012-07-10 till 2012-09-14. Detaljplanearbetet är uppdelat i fyra etapper.
Den första detaljplanen i kvarter Kabelverket påbörjades under våren 2013.
Samråd för Etapp 2, kvarter Sandaletten pågick 3 december 2014 till 23 januari 2015. Samråd för Kämpetorps skola och bollplan genomfördes 28 april till 9 juni 2015. Granskning för Sandaletten pågick 23 september till 21 oktober 2015. Granskning för Kämpetorps skola och bollplan pågick 24 februari till 23 mars 2016. Samråd för Älvsjövägen/Kabelverket 11 genomfördes 11 maj till 22 juni 2016. Byggstart skedde i början av 2016 och hela programområdet beräknas vara klart 2026.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 24 januari 2017

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt