Programområde för västra delen av Nockebyhov

I programarbetet utreds möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus, samt en detaljplaneläggning av befintliga sommarbostäder från 1910-talet för att bland annat möjliggöra anslutning av dem till det kommunala VA-nätet.

I programmet föreslås att ett antal platser prövas för ny bebyggelse. Detaljplaner ska upprättas för platserna, se kartöversikt nedan. Detaljplanearbetet i området kommer att delas upp i flera detaljplaner som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter. 

/PageFiles/596288/Karta-A-H-20150223_633.jpg

A. ”Arrendeområdet” och radhus norr om Ferievägen.
Detaljplanelägga befintligt område med sommarbostäder från 1910-talet för att bland annat möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. I samband med planarbetet kommer de kulturhistoriska värdena i befintlig bebyggelse att beaktas. Området närmast norr om Ferievägen utreds för eventuell byggnation av radhus. I dagsläget är det inte aktuellt att planlägga område A. De planerna ligger vilande.

B. Gubbkärrets gård. Vid korsningen mellan Ferievägen och Tyska Bottens väg pågår detaljplanearbete för fem mindre flerbostadshus, så kallade stadsvillor, i tre till fem våningar. Läs mer.

C. Ordenskapitlet. Vid Gubbkärrsvägen norr om korsningen med Tältvägen föreslås två mindre flerbostadshus om 4-5 våningar, cirka 30 lägenheter som upplåtes som hyresrätt. Exploateringsnämnden beslöt i januari 2015 att Ordenskapitlet 10 ska vara ett miljöspetsområde med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan i likhet med Norra Djurgårdsstadens miljökrav. I december  2014 tog exploateringsnämnden beslut om att markanvisa området till AB Familjebostäder. Beslut om att påbörja planarbete fattades av stadsbyggnadsnämnden 26 november 2015. Läs mer.

D. Oldmästaren. Vid Gubbkärrsvägen, mellan Tältvägen och Fritidsvägen, föreslås två mindre flerbostadshus med cirka 60 lägenheter som upplåtes som hyresrätt. I december  2014 tog exploateringsnämnden beslut om att markanvisa området till AB Familjebostäder. Beslut om att påbörja planarbete fattades av stadsbyggnadsnämnden 26 november 2015. Läs mer.

E. Vändslingan. Ny bebyggelse prövas kring bussens vändhållplats mellan Tyska Bottens väg och Ferievägen.

F. Mellan Tyska Bottens väg och Mälarblick. I programmet föreslås cirka 19 radhus. 12 oktober 2015 beslutade exploateringsnämnden att anvisa mark till Småa AB för cirka 19 radhus. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Läs mer.

G. ”Torget”. I korsningen vid Tyska Bottens väg och Mälarblick föreslås cirka 60 lägenheter i flerbostadshus, med inslag av lokaler i bottenplan. Exploateringsnämnden tog i februari 2014 beslut om markanvisning till Lindbäcks Boende AB. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Läs mer.

H. Ferievägens sydsida. Förslag på parhus eller ett mindre flerbostadshus i den branta sluttningen söder om Ferievägen. En våning föreslås ligga i gatunivå med ytterligare suterrängvåning som klättrar nedför berget där terrängen medger det.

Stockholms stad planerar att rusta upp strandpromenaden utefter Mälaren och omgivande parkmark. I samband med detaljplanearbetena för de olika områdena kommer behovet av åtgärder på övrig parkmark inom västra Nockebyhov att utredas.

Senast uppdaterad 8 februari 2017

Karta med positionen för Bromma, Nockebyhov utmarkerad
Se Bromma, Nockebyhov på kartsidan
Lat N 59º 20' 3" Lon E 17º 54' 15"
Se Bromma, Nockebyhov i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanearbetet i området kommer att delas upp i flera detaljplaner som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter.

  Planarbete pågår för ”Gubbkärrets Gård” vid Ferievägen/Tyska Bottens väg (område B på översiktskartan). Planen har vunnit laga kraft.

  Planarbete pågår för ny bebyggelse vid Tyska Bottens väg/Mälarblick (område F och G på översiktskartan).

  Planarbete pågår även för Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen (område C och D på översiktskartan).

 • Genomförande

  2016-02-07

Kontakt