Nockebyhov 2:22

Illustration av nya bostäder vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick. 

Under perioden 24 januari till 7 mars 2017 pågår samråd om ny bebyggelse längs Tyska Bottens väg och Mälarblick. (Områdena är markerade som F och G på den övergripande kartan.)

Förslaget innebär nybyggnation av flerbostadshus med cirka 60 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar. Vid ett allmänt torg närmast korsningen Tyska Bottens väg/ Mälarblick möjliggörs lokaler exempelvis café eller gym.

Flerbostadshusen består av två hus, som är sammanbyggda i bottenvåningarna. Den längre huskroppen följer Tyska Bottens väg och den kortare huskroppen placeras utmed Mälarblick.

Våningshöjden i flerbostadshuset trappar ner från fem till tre våningar i riktning mot radhusen. Det lägsta våningstalet utgör en mindre volym närmast gatan och de nya radhusen.

I förslaget ingår även cirka 20 radhus utmed Tyska Bottens väg. Radhusen uppförs i tre våningar varav den nedersta är en tillgänglig souterrängvåning.

Som en del av utvecklingen av hela Nockebyhov kommer Tyska Bottens väg att byggas om. Ombyggnaden innebär bl.a. att en gångbana anläggs utmed Tyska Bottens väg. Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på.

Parkering
Bilparkering sker i garage under flerbostadshuset och dess gård. Garaget med infart från Tyska Bottens väg planeras rymma parkeringsplatser motsvarande parkeringstal 0,8 parkeringsplatser/lägenhet. Radhusens parkering sker på en gemensam parkeringsyta eller på egen tomt.

I förslaget finns planer för cykelrum i bottenplanet och cykelparkering under tak sammanbyggt med entrédelen. Sammanlagt planeras 120 cykelplatser, eller drygt 2 platser per lägenhet.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade 2014-02-06 att anvisa mark för bostäder till
Lindbäcks Boende AB för ca 60 lägenheter i flerbostadshus.

2015-12-10 beslutade exploateringsnämnden att anvisa mark till Småa AB för cirka 20 radhus.

När?

Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämnden möte den 14 april 2016. Plansamråd för Nockebyhov 2:22 äger rum under perioden 24 januari - 7 mars 2017. Läs mer om samrådet.

Senast uppdaterad 31 januari 2017

Karta med positionen för Bromma, Nockebyhov utmarkerad
Se Bromma, Nockebyhov på kartsidan
Lat N 59º 20' 3" Lon E 17º 54' 15"
Se Bromma, Nockebyhov i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanearbetet i området kommer att delas upp i flera detaljplaner som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter.

  Planarbete pågår för ”Gubbkärrets Gård” vid Ferievägen/Tyska Bottens väg (område B på översiktskartan). Planen har vunnit laga kraft.

  Planarbete pågår för ny bebyggelse vid Tyska Bottens väg/Mälarblick (område F och G på översiktskartan).

  Planarbete pågår även för Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen (område C och D på översiktskartan).

 • Genomförande

  2016-02-07

Kontakt