Nockebyhov 1:1 (Gubbkärrets gård)

 Illustrationen visar ny bbyggelse vid Tyska Bottens väg/Fereivägen

I korsningen Tyska Bottens väg/Ferievägen planeras cirka 45 nya bostadsrättslägenheter i form av fem så kallade stadsvillor på fyra till fem våningar samt ett parhus i tre våningar.

Husen utformas med entréer mot gatan, terrasser och stora balkonger. Mellan husen blir det lek- och grillplats. Genom att nästan all parkering förläggs under jord så skapas en ”dialog” mellan gatan och den bakomliggande sparade naturmarken.

En breddning av Tyska Bottens väg och Ferievägen föreslås för att bland annat tillföra trygga och bekväma gångbanor. En vändplats för bussar planeras i korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Vem?

Stockholms stads i samarbete med AROS Bostadsutveckling AB, Arkitekter är Dinell Johansson.

När?

Samråd om förslaget ägde rum 29 april till 10 juni 2014. Planen ställdes ut för granskning under perioden 8 juli till och med 19 augusti

Detaljplanen för Nockebyhov 1:1, dnr 2012-18914, antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2016. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 7 februari 2016 avslog överklagandet. Planen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 4 maj 2017 beslutade att prövningstillstånd inte ges. Därmed har detaljplanen för Nockebyhov 1:1 vunnit laga kraft.

Påverkan i närområdet

Planområdet utgörs av natur med två sommarstugor. Den nya bebyggelsen innebär att en del av naturen bebyggs och sommarhusen tas bort. Intilliggande gator planeras att breddas, vilket innebär ett visst intrång i koloniområdet och befintlig fotbollsplan. Avståndet mellan de nya flerbostadshusen och de på höjden belägna villorna är som minst cirka 23 meter.

Senast uppdaterad 12 maj 2017

Karta med positionen för Bromma, Nockebyhov utmarkerad
Se Bromma, Nockebyhov på kartsidan
Lat N 59º 20' 3" Lon E 17º 54' 15"
Se Bromma, Nockebyhov i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanearbetet i området kommer att delas upp i flera detaljplaner som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter.

  Planarbete pågår för ”Gubbkärrets Gård” vid Ferievägen/Tyska Bottens väg (område B på översiktskartan). Planen har vunnit laga kraft.

  Planarbete pågår för ny bebyggelse vid Tyska Bottens väg/Mälarblick (område F och G på översiktskartan).

  Planarbete pågår även för Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen (område C och D på översiktskartan).

 • Genomförande

  2016-02-07

Kontakt