Mer än en typ av projekt Västertorp, Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen

Förslag för ombyggd bensinstation
Illustrerat förslag för ombyggd bensinstation. Vy från öster. Bild: Millimeter Arkitekter

Om projektet

Västertorp är en typisk smalhusstad med kulturhistoriskt värdefulla hus från mitten av 1900-talet. Mellan de smala bostadhusen vid korsningen Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen ligger ett café med tillfälligt bygglov i en gammal bensinstation. För att caféverksamheten ska kunna stanna kvar när bygglovet tar slut har bostadsrättsföreningen Störtloppsvägen 36-46 ansökt om planändring.

Varför?

Caféet har tillfälligt bygglov för en friliggande byggnad på fastigheten Backhoppet 2 vid Vasaloppsvägen 64. Marken är till för garageändamål utan byggrätt ovan jord. Det betyder att markanvändningen i detaljplanen behöver ändras för att caféet ska kunna bekräftas och få stå kvar när bygglovet tar slut. Inom fastigheten finns också en garagelänga som inte stöds av gällande detaljplan. Därför har bostadsrättsföreningen Störtloppsvägen 36-46 har ansökt om planändring

Caféet, som också är ett bageri, är ett uppskattat inslag längs med Vasaloppsvägen och Stadsbyggnadskontoret tror att planförslaget kan få positiva konsekvenser på stadslivet i Västertorp om markanvändningen ändras. Planförslaget stämmer även överens med stadens översiktsplan, Promenadstaden, där ett av målen är att skapa en mer stadsmässig gatumiljö där bostäder, service och arbetsplatser finns sida vid sida.

Vad?

Planändringen innebär att caféverksamheten bekräftas i detaljplanen genom användningen centrum. För att kunna släcka den befintliga planen helt bekräftas även garagelängan som finns inom samma fastighet samt ett flerbostadshus som ligger på den intilliggande fastigheten, Västertorp 1:2.

Dessutom blir det möjligt för caféverksamheten att göra en utbyggnad för framtida lokalbehov. Utbyggnaden måste ta hänsyn och bidra till att stärka Västertorps kulturhistoriska värde genom följa de utformningsbestämmelser som finns för området. Exempelvis ska byggnaden ha ljusa fasader och sluttande tak med hög del mot gatan. Planändringen föreslår att byggnaden utökas mot gatan för att minska den tomma asfalterade ytan mellan byggnaden och Vasaloppsvägen samt att den befintliga glasfasaden flyttas fram.

Vem?

Bostadsrättsföreningen Störtloppsvägen 36-46 är planbeställare och byggherre.

När?

Samråd 9 juni – 7 juli 2015
Eventuell betänketid tredje kvartalet 2015
Antagande tredje till fjärde kvartalet 2015

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 31 juli 2015

Karta med positionen för Västertorp, Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen utmarkerad
Se Västertorp, Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 40" Lon E 17º 58' 0"
Se Västertorp, Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 9 juni – 7 juli 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2015. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år.

Kontakt