Trafik och vägar Vasastaden, Torsgatan

Om projektet

Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i cykelplanen och förbinder Vasagatan med Solnavägen. Sträckan är en länk i det regionala cykelnätet. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister planerar Stockholms stad att bygga enkelriktade cykelbanor längs sträckan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget på Torsgatan. Sträckan utgör ca 1 km av Torsgatans totala sträckning.

Varför?

Idag har sträckan Sankt Eriksplan fram till Norra Bantorget längs med Torsgatan en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. Med enkelriktade cykelbanor och tydligt separerade gångbanor på vardera sidan om Torsgatan så blir trafiksäkerheten förbättrad för både cyklister, gående och bilister.
Citybanan avetablerar sitt arbetsområde vid Torsgatan 2017. I samband med återställningen av Torsgatan så passar vi på att bygga de nya cykelbanorna.

Vad?

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för att fler ska välja att cykla.
Stockholms stad planerar att bygga enkelriktade cykelbanor med en bredd om 2,25 meter med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Vem?

Stockholm stad planerar att genomföra projektet.

När?

Preliminär byggstart hösten 2017. Den nya gång- och cykelbanan beräknas helt färdigställd under 2019.

Senast uppdaterad 23 februari 2017

Karta med positionen för Vasastaden, Torsgatan utmarkerad
Se Vasastaden, Torsgatan på kartsidan
Lat N 59º 20' 25" Lon E 18º 2' 19"
Se Vasastaden, Torsgatan i Google Maps

Kontakt