Frågor och Svar

Hur högt ska det planerade huset som vetter mot Hälsingegatan bli?

Av det relaterade dokumentet ”Fasad mot öst och väst” framgår hur högt det planerade huset ska bli mot Hälsingegatan.

Är det aktuellt att evakuera boende runt bygget?

Byggnationen bedöms inte påverka omgivande byggnader i sådan omfattning att det uppstår sådana risker eller olägenheter att evakuering är aktuell.

Under vilka tider på dagen kommer arbetet med nya skolan att pågå? Jag är orolig för att det blir bullrigt.

Vi ska förstås försöka minska olägenheten för boende runt omkring i den utsträckning som är möjligt och förhåller oss till de riktlinjer för byggbuller och ljudkrav som staden har. Mer information hittar du här: http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Byggbuller-och-ljudkrav/

Kommer det att göras något för att det inte ska bli för mörkt i gränden mellan nya fastigheten och fastigheten som ligger vid Odengatan?

Själva förskolegården ses över och kommer att vara belyst.

På ritningarna ser det ut som om det kommer att bli genomfart mellan den befintliga fastigheten mot Odengatan och det nybyggda huset. Är det endast för gående eller en ny gata?

Det blir ingen ny gata, utan det blir en ingång till förskolan. Förskolegården ska vara tillräckligt bred för att räddningstjänsten ska komma fram och att det ska vara möjligt att ploga ytan.

Hur nära kommer den nya fastigheten att byggas mot den befintliga fastigheten som idag ligger vid Odengatan?

Avstånden till fastigheten framgår av det relaterade dokumentet "Avstånd mellan fastigheter".

Vad kommer att hända med Ginko-Bilobaträdet som idag ligger på Vasa Reals skolgård?

Trädet kommer att finnas kvar i det förslag som har lämnats in till Stadsbyggnadskontoret i ansökan om bygglov. Trädet kommer då att ligga mellan den nya byggnaden och den äldre skolbyggnaden ut mot Hälsingegatan.

Senast uppdaterad 23 december 2014