Frågor och svar

Här hittar du ett antal frågor och svar för kvarteret Ledinge 1 i Tensta. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad innehåller planförslaget?

Ett nytt bostadskvarter med cirka 170 hyresrättslägenheter på platsen där Bussenhusskolan tidigare låg. Svenska Bostäder är byggherre och husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.

Information om Stockholmshusen

Hur ser de nya husen ut?

Förslaget innebär sju punkthus med sex våningar med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna och en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga och de fyra i söder sex våningar plus en souterrängvåning.

Vilka lägenheter planeras?

Totalt planeras 170 hyresrättslägenheter, varav 82 stycken 2:or, 39 stycken 3:or och 48 stycken 4:or. Svenska Bostäder är byggherre.

Hur ser tidplanen ut?

Samråd hölls 1 – 22 juni 2016.

Granskning pågick 7 – 21 december 2016.

Antagande den 23 februari, 2017.

Byggstart för de nya bostäderna sker tidigast 2017.

Varför revs Bussenhusskolan?

Skolan var nedlagd och stadens bedömning var att det inte fanns behov av fler skolor i området. Däremot finns ett bostadsbehov i Tensta liksom i hela Stockholm varför staden nu istället föreslår att bygga bostäder på platsen.

Vad händer med bollplanerna?

Konstgräsplanen och den intilliggande basketplanen ska finnas kvar. Under hösten 2015 har dessa planer renoverats med nya mål, nytt konstgräs och nytt staket.

Senast uppdaterad 10 mars 2017