Frågor och svar

Vad händer på Telefonplan?

Stockholm växer med många nya medborgare. Vid Telefonplan genomfördes under hösten 2014 tre samråd för bostadsutveckling.
- Designens hus (Telefonfabriken 1): ca 150 lägenheter
- Tellus Tower (Timotejen 17): ca 700 lägenheter
- Lilla Tellus (Timotejen 19 och 28): ca 1050 lägenheter

Detaljplanen för Designens hus (Telefonfabriken 1) ändrades efter samråd, både i sin utformning och storlek. Det nya förslaget har en mindre artikulerad arkitektur samt ca 130 lägenheter i tre kvarter.

Detaljplanen för Tellus Tower har efter plansamråd ändrats och kommer inte uppföras på denna plats. Två nya högre byggnader planeras istället i detaljplanen för Centrala Telefonplan. Inom detaljplanen för Metronomen (Timotejen 17) planeras ca 175 bostäder i 6, 7 och 12 våningar.

Samråd för detaljplanen Centrala Telefonplan (Tvålflingan och Västberga 1:1 mm) är planerad till tredje kvartalet 2017.

Hur många bostäder planeras vid Telefonplan?

Programmet från november 2004 inkluderade ca 2 000 bostäder och ca 70 000 m2 arbetsplatser. Arbetet planerades i 15 olika detaljplaner.

Sju detaljplaner med sammanlagt ca 1 550 lägenheter i ny- och ombyggnation har antagits och vunnit laga kraft. Ca 1 350 lägenheter är färdigställda och för ca 200 lägenheter har markarbeten eller motsvarande startats.

Totalt planeras ca 3 000 nya bostäder kring Telefonplan.

Blir det någon skyskrapa vid Telefonplan?

Den tidigare planerade skyskrapan Tellus Tower har flyttats efter synpunker från Försvarsmakten. Två nya höga hus, kallat Tellus Towers, planeras nu istället vid Telefonplans tunnelbanestation inom projektet Centrala Telefonplan. Projektet innebär två byggnader med 78 respektive 58 våningar, samt en lägre lamellbyggnad i ett kvarter. I ett annat kvarter föreslås  ett punkthus med 17 våningar.

Projektet har stor påverkan på tunnelbanestationen och bussterminalen vid Telefonplan. Ett flertal av stadens förvaltningar och bolag är berörda, liksom SLL Trafikförvaltningen.

Hur höga blir husen?

Hushöjden varierar inom området. Till stora delar planeras de nya husen anpassa sig till befintliga hushöjder. Flertalet byggnader blir högre än stadsdelens nuvarande skala med byggnader i 12-16 våningar samt två högre hus i 58 respektive 78 våningar.

Vad är Tellus Towers?

Tellus Towers är två byggnader med ca 1 200 lägenheter.

Den högsta byggnaden blir lika hög som tidigare planerad byggnad; ca 237 meter med 75 bostadsvåningar. Näst högst upp i planeras en restaurang, och högst upp en pool. Den näst högsta byggnaden blir 177 meter med 58 våningar.

Lägenheterna i de två höga byggnaderna planeras bli 32 m2 respektive 42 m2, med tio lägenheter på varje våningsplan och lokaler i bottenvåningarna. Lägenheterna planeras i form av både hyresrätter, bostadsrätter och hotell.

I lamellhuset på sju våningar planeras 18 lägenheter och åtta förskoleavdelningar med uteplats på en upphöjd innergård.

De tre byggnaderna står på en ett kvarter i två våningar som binder samman de övriga byggnaderna. Den föreslås inrymma affärer och en lobby för bostäderna.

Vad händer med trafiken i området?

Som underlag för stadsplaneringen genomförde staden mätningar av trafikmängderna under september-oktober 2013. Mätningarna visar att den motordrivna trafiken har minskat generellt ca 10 % de sista tio åren.

Detaljplanerna visar på en liten ökning av trafikbelastningen och områdets gatunät rustas upp i etapper med bl a nya cykelbanor och gatuträd.

En ombyggd tunnelbanestation och en anpassning av busshållplatserna till den nya kvartersstrukturen planeras i samband med detaljplanen Centrala Telefonplan.

Blir det nya skolor och förskolor i området?

Nya förskolor byggs kontinuerligt i takt med nya bostäder. Förskolor planeras i samtliga pågående bostadsprojekt i området där förutsättningar för förskolor är tillräckligt goda.

I projektet Metronomen kommer en ny förskola med fyra avdelningar att uppföras.

Inom kvarter Telefonstolpen 1 (Mobilgatan) kommer en förskola med fyra avdelningar att uppföras.

En ny F-9 skola med 900 elever planeras i före detta Hägerstens brandstation. Detaljplanen beräknas antas i kommunfullmäktige våren 2017.

Inom projektet Lilla Tellus planeras åtta förskoleavdelningar.

Programmet för Aspudden och Midsommarkransen pekar ut platsen på Tellusborgsvägen mitt emot Midsommargränd som lämplig plats för en fristående förskola med fyra avdelningar.

Blir det nya parker i området?

Behovet av nya parker utreds kontinuerligt i samband med att nya bostäder planeras.

Svandamsparken upprustas med investeringar från trafikkontoret och överskott från den omgivande exploateringen.

I kvarteret Tvålflingan färdigställs av parken i samband med färdigställandet av projektet Tellus Tower.

I projektet Lilla Tellus planeras för ett torg och en park.

Inom Designens hus rustas det befintliga torget.

Inom projektet Tellus Towers planeras för ett torg på den östra överdäckningen.

Staden utreder även möjligheten för en staddelspark utöver de föreslagna park- och torgytorna.

Hur kan jag medverka?

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på http://vaxer.stockholm.se/stadsbyggnadsprocessen

Under samrådstiden finns möjligheter att diskutera och lämna synpunkter på förslagen. Efter samrådstidens slut sammanställs synpunkter från allmänhet och myndigheter och eventuellt reviderade förslag presenteras för stadsbyggnadsnämnden. Sedan remitteras planförslagen igen i så kallad granskning. Då finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Därefter kan detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden.

Vad händer i processen?

För Centrala Telefonplan med Tellus Towers (Tvålflingan 5 och Västberga 1:1) beslutades en tidig markreservation i exploateringsnämnden 4 februari 2016.

Antagande togs i exploateringsnämnden den 20 oktober och i stadsbyggnadsnämnden 27 oktober 2016 för Metronomen (Timotejen 17) och Lilla Tellus, fd The Brick (Timotejen 19 och 28 mm).

Designens hus (Telefonfabriken 1) beräknas godkännas i stadsbyggnadsnämnden 8 december och därefter antas i kommunfullmäktige under våren 2017.

Senast uppdaterad 16 mars 2017