Bostäder Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, program

Stora sköndal, programområde
Området som är aktuellt för programarbetet

Om projektet

Markägaren Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad vill utveckla fastigheten Sköndal 1:1 med 4000 - 6000 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1000 - 2000 arbetsplatser och service.

Varför?

Idag präglas området av Stiftelsen Stora Sköndals vårdverksamhet och högskola. Området har höga natur- och kulturvärden med en landskapsbild som är typisk för institutionsparken med dess varierande bebyggelse.

Ett tillskott med bostäder och verksamheter skulle vara ett välkommet inslag i enlighet med stadens översiktsplan Promenadstaden. Förslaget stämmer också bra överens med inriktningen att planera för bostäder till människor med olika behov.

Vad?

Genom programarbetet undersöks möjligheten att etappvis utveckla ett tillgängligt, tryggt och tillitsfullt stadsliv i Stora Sköndal, som blir ett område med en egen karaktär. Tanken är också att skapa bättre offentlig service i området samt att förbättra sambanden till övriga Sköndal och intilliggande områden.

I december 2015 startar den övergripande planeringen (programarbetet) för Stora Sköndal.

Detaljplaner

Under 2015 har arbete påbörjats för en detaljplan vid Magnoliatomten som utgör en första etapp för utbyggnaden av Stora Sköndal. När programmet är klart i sin helhet kommer resten av området att delas in i flera detaljplaner.

Vem?

Programmet tas fram av stadsbyggnadskontoret. Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal.

När?

I mitten av december 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden att programarbetet ska starta.
Till programarbetet behöver vi mer kunskap och erfarenhet från er som bor och är engagerade i Sköndal. Under maj 2016 genomför vi därför en riktad medborgardialog.

Det kommer att ges flera tillfällen att lämna synpunkter på både programmet och detaljplanerna. Preliminärt gäller följande tider för programmet och den pågående detaljplanen:

- Medborgardialog programmet: maj 2016.
- Samråd programmet: januari - februari 2017.
- Samrådsredogörelse programmet: första kvartalet 2017
- Ställningstagande för programmet i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2017

- Samråd detaljplan Magnoliatomten: tredje kvartalet 2016
- Granskning detaljplan Magnoliatomten: fjärde kvartalet 2016
- Antagande detaljplan Magnoliatomten: andra kvartalet 2017

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 maj 2016

Karta med positionen för Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, program utmarkerad
Se Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, program på kartsidan
Lat N 59º 15' 39" Lon E 18º 7' 29"
Se Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, program i Google Maps

Kontakt