Frågor och svar

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Stockholms stadsbibliotek till att bli ett modernt och funktionellt bibliotek av vår samtid.

Vad är bakgrunden till projektet?

Stockholms stadsbibliotek har stora renoverings- och underhållsbehov och behöver moderniseras och byggas om. Asplundshuset var vid invigningen 1928 Europas och kanske världens mest moderna och tillgängliga bibliotek. Idag ställer besökare andra krav vilket skapat nya behov. För att stadsbiblioteket ska fortsätta vara ett samtida och använt internationellt bibliotek behöver byggnaden anpassas till nya förutsättningar, som exempelvis medborgarnas ändrade beteenden och utökningen av publikströmmar vid Odenplan.

Vem ansvarar för projektet?

Det är kulturförvaltningen och fastighetskontoret som gemensamt ansvarar för utredningen, med en projektansvarig på Stockholms stadsbibliotek och en projektansvarig på fastighetskontoret. Stockholms stad har även tillsatt en styrgrupp med representanter från fastighetskontoret, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret.

Vilka byggnader omfattar arbetet?

Spelbomskan 16, det vill säga Stadsbiblioteket, Annexet och basarerna. Kulturförvaltningen hyr huvudbyggnaden och Annexet för Stadsbibliotekets räkning. Basarerna hyrs av McDonalds, Falafelkungen, Office Depot och 7-eleven.

Så basarerna ska bli en del av det framtida biblioteket och hyresgästerna sägas upp?

Ja, vi arbetar enligt förslaget att basarerna ska ingå i det framtida biblioteket. Genom att ansluta basarerna och gräva ut under terrassen. Beräkningarna visar att man kan få ut cirka 2000 kvadratmeter genom att ansluta basarerna och gräva ut under terrasserna. Detta motsvarar ungefär den yta vi lämnar i Annexet genom att Internationella biblioteket integreras med verksamheten i huvudbyggnaden.

Hur ser tidplanen ut?

Inriktningsbeslut fattades hösten 2015. Nu fortsätter vi att planera och utreda fram tills vi får ett genomförandebeslut. Preliminärt kan arbetena komma igång 2017 och nya stadsbiblioteket invigas 2020.

Sex år för invändig renovering och utveckling. Hur kan det ta så lång tid?

Asplundshuset har högsta kulturhistoriska klassificering, vilket gör detta till ett mycket komplicerat projekt. Att utreda förutsättningarna för projektet tar tid. Det är också en politisk process som vi har att förhålla oss till.

Vad kommer projektet att kosta?

Den totala budgeten för projektet är uppskattad till 516 miljoner kronor för renovering och förnyelse samt 103 miljoner kronor för inredning, teknik etcetera (exklusive indexuppräkning). Förnyelsen innebär en ökad hyreskostnad för kulturförvaltningen på 29 miljoner kronor per år (exklusive indexuppräkning).

Varför blev det den här arkitekten?

Vår bedömning är helt enkelt att Caruso St John Architects är mest kvalificerade för uppdraget. De har en erkänd kompetens av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och med publika byggnader innehållande kulturell verksamhet. Det handlar till exempel om gallerier, konsthallar, museer, bibliotek och kyrkor.

Mer konkret, vad är det för förändringar som planeras?

Förutom en omfattande renovering och upprustning av lokalerna är de stora delarna i förslaget att integrera internationella biblioteket med verksamheten i huvudbyggnaden för ett mer mångspråkigt och mångkulturellt bibliotek. Vi ska också skapa en betydligt större barnavdelning. Andra saker vi planerar för är en ny samlingssal för 200 personer, fler grupprum och ett större café. Detta möjliggörs bland annat genom att basarerna på Sveavägen blir en del av Stadsbibliotekets ytor. Även terrasserna ovanpå basarerna ska utvecklas och bli en del av en större helhet.

Hur kommer ni att arbeta för att säkerställa att de höga kulturvärdena bevaras?

Stadsbiblioteket är blåklassat, vilket innebär att byggnaden innehar Stadsmuséets högsta kulturhistoriska klassificering. Tillsammans med bland annat Stadsmuséet och Länsstyrelsen, som ansvarar för byggnadsminnesförklaringar av byggnader, har vi tagit fram ett vårdprogram för Stadsbiblioteket och den intilliggande dammen. Detta kommer att vara vägledande i arbetet framöver. Arkitektbyrån Caruso St John har också stor erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och mycket goda kunskaper om Gunnar Asplunds arkitektur. Moderna tillägg kommer primärt att göras i nytillkomna delar.

Vad kommer stadsutvecklingsprojekt på Norrmalm och den nya stationen vid Odenplan att innebära för Stadsbiblioteket?

Vi förväntar oss att det kommmer att ha en stor positiv påverkan. Betydligt fler människor kommer att röra sig till och från Odenplan och detta skapar goda förutsättningar för fler besökare på biblioteket.

Hur kommer besökare och allmänhet hållas underrättade om kommande beslut?

Besökare och allmänhet kommer bland annat att få information om kommande beslut via webbplatsen stockholm.se/stadsbiblioteket.

Vad händer med ytor som friställs i samband med projektet?

De ytor som genom projektet friställs i Annexet och i delar av lamellhusen kan upplåtas för nya verksamheter som kan samarbeta och samverka med biblioteket. På så sätt skapas också en ny dynamik kring Spelbomskans torg, en plats som kan bli mer levande än idag.

Senast uppdaterad 26 oktober 2015