Mer än en typ av projekt Spånga, Spångadalen och Bromstensgluggen

Spångadalen är markerat med orange. Bromstensgluggen är markerat med cerise.
Spångadalen är markerat med orange. Bromstensgluggen är markerat med cerise.

Om projektet

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Arbetet med att ta fram ett program för Spångadalen och detaljplan för Bromstensgluggen har påbörjats. Syftet med programarbetet är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett socialt och fysiskt hållbart sätt samt att pröva möjligheten för bostäder inom programområdet.

Varför?

I Stockholms översiktsplan anges att sambanden mellan Rinkeby/Tensta och Spånga bör utvecklas för att integrera dessa stadsdelar på ett tydligare sätt och för att förbättra kopplingen mellan pendeltåg och tunnelbanesystem. Det aktuella program- och planarbetet överensstämmer även med strategin i översiktsplanen att pröva lämplig markanvändning i gränszonerna mellan olika områden.

Vad?

Programområdet innefattar dalgångarna mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten samt området öster om Bromsten intill Ulvsundavägen.
Området föreslås utvecklas med cirka 800 – 1000 bostäder och bättre kopplas ihop med omgivningen. Med tillkommande bostäder, förskola, verksamheter, parker, gator och gång- och cykelbro skapas förutsättningar för en ökad attraktivitet och trygghet.

Vem?

Stockholms stad och Svenska Bostäder

När?

Vid stadsbyggnadsnämnden sammanträde 18 maj togs beslut om att påbörja programarbete för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436). Samtidigt påbörjades även arbete med detaljplan för Bromstensgluggen, del av Bromsten 9:2 (diarienummer: Dnr 2015–07568). En utveckling av området är nu möjlig då den tidigare kraftledningen som gick över området nu är nedgrävd.

Programarbetet för Spångadalen bedrivs parallellt med detaljplaneringen av Bromstensgluggen. Avsikten är att uppnå en mer kvalitativ och effektiv planering ur ett helhetsperspektiv och målet är att åstadkomma en tät, hållbar stad.


Tidplan programarbete Spångadalen
Beslut om Start-pm för Spångadalens togs 18 maj 2016. Programsamråd beräknas äga rum under våren 2018. Efter godkänt program kommer områdesplaneringen ligga till grund för eventuellt ytterligare detaljplaner.

Tidplan detaljplan för Bromstensgluggen
Beslut om att påbörja arbete med detaljplan togs 18 maj 2016.

Senast uppdaterad 10 januari 2017

Karta med positionen för Spånga, Spångadalen och Bromstensgluggen utmarkerad
Se Spånga, Spångadalen och Bromstensgluggen på kartsidan
Lat N 59º 22' 58" Lon E 17º 55' 40"
Se Spånga, Spångadalen och Bromstensgluggen i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Syftet med programarbetet är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett socialt och fysiskt hållbart sätt samt att pröva möjligheten för bostäder inom programområdet.

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadsnämnden tog den 18 maj 2016 beslut om att påbörja arbetet med att ta fram ett program för Spångadalen och detaljplan för Bromstensgluggen.

Kontakt