Frågor och svar

Här kan du ta del av de mest vanliga frågorna.

Vad innebär förslaget?
 •  Omvandling av Bromstens industriområde till en tät stadsdel.
 • Totalt cirka 1600 nya bostäder, förskola och lokaler för centrumändamål.
 • En centralt belägen park som ger möjlighet till lek och vila.
 • Längs Spångaån skapas ett parkstråk som går genom hela Bromstensstaden.
 • Befintliga gator förlängs in i området och kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen.
 • En variation av arkitektoniska uttryck, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer eftersträvas inom området.
 • I strategiska lägen planeras lokaler i byggnadernas bottenvåningar, för att bidra till liv och rörelse i området.
 • Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Etapp 1; Kvarteret Tora m fl.

 • 623 nya bostäder, varav 136 lägenheter planeras vara hyresrätter.
 • Befintliga gator rustas upp och nya gator tillkommer.
 • En ny förskola med åtta avdelningar
 • En ny centralt belägen park och ett upprustat parkstråk längs Spångaån.
 • Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar. Inom ett av kvarteren finns en högre tornbyggnad om tio våningar.

Detaljplanen för kvarteret Tora m.fl. ställdes ut under perioden 25 mars - 22 april 2015. Planen vann laga kraft i oktober 2016.

Byggherrar: Ikano Bostad AB, Bromstens mark och Exploatering AB (HSB och Skanska) samt Sisab.

 

Etapp 2: Kvarteret Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 m.fl.

• Cirka 1000 lägenheter
• Förskola med 8 avdelningar

Byggnadshöjden är genomgående sex våningar mot Skogängsvägen och varierar mellan fyra och fem våningar mot Mälarbanan samt Spångaån. Även här planeras för högre punkthus.

Vid Skogängsvägen planeras lokaler, bostäder med egna entréer och utrymmen som bostadskomplement, som ska kunna förändras till lokaler över tid om behovet uppstår.

Plananarbetet för kvarteret Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 m.fl. pågår.

Byggherrar: Fastpartner, JM AB och Ikano Bostad AB.

Eftersom majoriteten av marken ägs privat ska en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas initiativ.

Varför ska området utvecklas?
 •  I takt med att hela Stockholm växer kommer även Bromsten att växa.
 • År 2024 väntas en miljon invånare bo i Stockholms stad. För att möta behovet har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att planera för 140 000 bostäder fram till 2030.
 • Det finns en politisk enighet om att tillväxten är positiv för Stockholm och att staden ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • Bromsten är ett attraktivt område med närhet till både kollektivtrafik, grönområden och Spånga centrums serviceutbud. Många vill bo, vistas och verka här.
Hur kommer Bromstenstaden att se ut rent arkitektoniskt?

Övergripande:

 • Gestaltningskonceptet innebär att kvarteren byggs upp av enskilda byggnader med ett eget uttryck, där kvarteret som helhet gestaltningsmässigt får en mindre framträdande roll.
 • Den nya stadsdelen byggs upp av halvslutna kvarter och tydligt avgränsade offentliga rum.
 • Alla byggnader placeras med fasaden i gatukant och med entréer mot gatan.
 • Bebyggelsen håller sig huvudsakligen inom intervallet 4-6 våningar, med ett antal högre torn i en 10-våningsskala längs med Skogsängsvägen.
 • För att uppnå en trygg och trevlig gatumiljö utformas bottenvåningar med särskild omsorg.
 • I strategiska lägen planeras lokaler i byggnadernas bottenvåningar.

För mer information se Gestaltningsprogrammet sid 1-27 (PDF).

Vad händer med grafittimålningen Fascinate?

Grafittimålningen Fascinate är värdefull i ett kulturhistoriskt perspektiv. Det finns ett stort intresse att bevara målningen och efter beslut i stadsbyggnadsnämnden 2011-09-29 ska målningen bevaras. Grafittimålningen bedöms på ett positivt sätt bidra till den nya stadsdelens identitet och berätta om platsens historia.

Målningen kommer att restaureras enligt ett framtaget åtgärdsprogram och bli en del i den centralt belägna parken.

Kommer det bli en förskola inom området?

Den nuvarande förskolan vid Duvbovägen kompletteras med en ny förskolebyggnad i två våningar som inrymmer åtta avdelningar vilket bedöms tillgodose behovet för de nya bostäderna i området.

Vad händer med Spångaån?
 • Spångaån utvecklas till ett långsträckt parkstråk som löper genom hela området.
 • Spångaån breddas och åkanterna förstärks.
 • Årummet kantas av bebyggelse och stadsgator.
 • Två små och tre stora broar binder ihop gatorna på ömse sidor om Spångaån.
Blir det några parker inom området?
 • Spångaån utvecklas till ett långsträckt parkstråk som löper genom hela området.
  Mitt i den nya stadsdelen formas en ny central park som inramas av alléträd med sittmöjligheter.
 • Parken planeras innehålla aktiviteter både för barn och unga.
 • Parkens gräsmatta ger möjlighet till avkoppling och samvaro i soligt läge.
 • Del av parken kommer att fungera som en översvämningsyta då vattennivån i ån stiger.
Kommer det att bli ökad trafik i området?
 • Den tunga trafiken kommer att minska och andelen personbilar kommer att öka eftersom karaktären av området förändras från industriområde till bostadsområde.
 • Området ligger mycket bra med närhet till kollektivtrafik.
 • Winquists väg och Skogängsvägen förses med hastighetsdämpande åtgärder i höjd med parken, för att bidra till en god miljö för samtliga trafikslag.
Kommer det att bli parkeringsplatser i området?
 • Parkering föreslås ske i garage under fastigheterna. Det kommer även att finnas tidsbegränsad parkering längs gatorna.
 • I detaljplaneförslaget för första etappen (Kvarteret Tora m.fl.) är bilparkeringstalet 0,56 platser per lägenhet och för cykelparkering 2 platser per lägenhet.

I Stockholms översiktsplan är kollektivtrafik och cykel prioriterat i ett växande Stockholm. Stockholm stad har tagit fram en framkomlighetsstrategi. Läs mer om framkomlighetsstrategin

Senast uppdaterad 23 december 2016