Mer än en typ av projekt Spånga, Bromstensstaden

Karta där programområdet och planområdet är markerat.
Karta där programområdet och planområdet är markerat.

Om projektet

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Med omedelbar närhet till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden planerar vi att utveckla Bromstens industriområde till Bromstensstaden.

Varför?

Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. Översiktsplanen bekräftar betydelsen av att utveckla området kring Spånga station som en viktig knutpunkt i västra Stockholm, genom att skapa en tätare bebyggelsestruktur med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter och service och tillgänglighet till parker.

Läget är strategiskt mitt i en region där flera stora och spännande projekt är på gång. Närheten till kollektivtrafik är redan idag utmärkt med några minuters gångavstånd till pendeltåg, ett flertal busslinjer och med närhet till Spånga centrums serviceutbud.

För Bromstens industriområde anges specifikt att området ska utvecklas till tät och blandad stadsbebyggelse och knytas ihop med omgivningen, bland annat med nya gator, gång- och cykelvägar.

Vad?

Stadsbyggnadsnämnden antog i oktober 2008 ett program för stadsutvecklingen av Bromstens industriområde, som har målsättningen att skapa en tät och integrerad blandstad. Läs mer om programmet för Bromstens industriområde i menyn till höger.

När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 1600 lägenheter, parker, förskola och lokaler för centrumändamål.Övergripande gestaltningsprinciper har arbetats fram för Bromsstensstaden. Dessa kan du läsa mer om i Getstaltningsprogrammet, sidan 1-25.

Huvuddelen av området planeras bebyggas med bostäder, ordnade som flerbostadshus i slutna kvarter runt gemensamma gröna gårdar. Bebyggelsen ska variera i höjd mellan fyra och sex våningar, med ett antal högre torn i en 10 våningsskala längs med Skogsängsvägen.

Spångaån ska breddas och utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Å-rummet sträcker sig i hela stadsdelens längd från entréplatsen vid Mjölnarstigen ända till idrottsplatsen i sydöst. Centralt i området planeras den så kallade Stora parken, som är det gemensamma vardagsrummet för vistelse, med lekplats och gräsytor. I nordväst skapas även ett litet torg.
Befintliga gator förlängs in i området samt kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen. Parkering kommer huvudsakligen ske i garage under bostadsbebyggelsen och parkering kommer att finnas längs gatorna.

Planområdet gränsar i sydväst till Mälarbanan. Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen med ytterligare två spår till totalt fyra på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Bromstens mark och Exploatering (Skanska Nya hem och HSB), Ikano Bostad, Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB), Fastpartner AB, JM AB.

När?

Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20:e november 2008. Detaljplanen för kvarteret Tora, del av Lunden m.fl., var ute på samråd 2011.

Kvarteret Tora m.fl. är den första detaljplanen som tagits fram inom Bromstensstaden. Planhandlingar för kvarteret Tora m.fl. ställdes ut under perioden 25 mars till 22 april 2015. Planen antogs i kommunfullmäktige 14 december 2015. Detaljplanen för kvarteret Tora vann laga kraft 6 oktober 2016.
Byggstart för markarbetena beräknas ske under våren 2017.

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte i mars 2015 togs beslut om att påbörja detaljplanearbete för området andra etapp,fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari – 28 mars 2016. Granskning av planen förväntas genomföras under första kvartalet 2017 och antagande av planen beräknas tidigast till juni 2017.

Eftersom majoriteten av marken ägs av privata fastighetsägare kommer en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas initiativ.

Byggnationen kommer ske etappvis och pågå under flera år.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 december 2016

Karta med positionen för Spånga, Bromstensstaden utmarkerad
Se Spånga, Bromstensstaden på kartsidan
Lat N 59º 22' 55" Lon E 17º 54' 13"
Se Spånga, Bromstensstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  I omedelbar närhet till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden planerar vi att utveckla Bromstens industriområde till Bromstensstaden. Området ska utvecklas till med tät och blandad stadsbebyggelse, park och knytas ihop med omgivningen, bland annat med nya gator, gång- och cykelvägar.

 • Planering

  Planarbete pågår för Etapp 2 - Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7.

 • Genomförande

  Vi beräknar att starta förberedande markarbeten inom Etapp 1 -kvarteret Tora m.fl. under våren 2017.

  Just nu

  Vi beräknar att starta förberedande markarbeten inom Etapp 1 -kvarteret Tora m.fl. under våren 2017.

  Nästa steg

  Byggstart för bostadshusen sker tidigast 2018 och utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Kontakt