Södra Skanstull

Visionsbild av den föreslagna gatan Diagonalen.

Stockholms stad föreslår en helt ny stadsdel kring broarna vid Södra Skanstull. Vi planerar ca 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort. Den 1 september - 27 oktober 2016 var det samråd om stadens programförslag. De synpunkter som kom in ska nu sammanställas och redovisas. I slutet av 2017 tas beslut om programmet i stadsbyggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Programförslaget var på samråd 1 september - 27 oktober 2016. Ungefär 2000 yttranden kom in. Många har haft synpunkter på idrottsverksamheterna och badmintonhallen i området.

Projektgruppen på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret går nu igenom alla synpunkter och gör en bedömning av om programmet behöver arbetas om på något sätt och vilka frågor som behöver analyseras ytterligare. Längre fram i vår kommer projektet att presentera en så kallad samrådsredogörelse för stadsbyggnadsnämnden. Det omarbetade programmet kommer att vara klart i slutet av 2017 preliminärt.

Syfte med projektet

Ett syfte med projektet Södra Skanstull är att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförorterna. Ett annat är att använda dåligt utnyttjade markytor till att skapa ett tätare, tryggare och mer stadslikt område.

Programförslaget i korthet

Ett program är ett övergripande förslag till hur ett område ska utvecklas.

En viktig del i programmet för Södra Skanstull är att stärka kopplingarna inom området och till och från området. Kopplingarna mellan Södermalm och närförort stärks genom den nya bebyggelsen kring broarna. Den nya gatan Diagonalen kopplar ihop de östra och västra delarna av Skanstull. Nya gång- och cykelvägar stärker kopplingarna både inom området och till närliggande områden.

Staden vill skapa större variation i området. Därför blandas de nya bostäderna med lokaler för kultur, idrott, handel m.m. Fler bostäder och olika aktiviteter gör området tryggare eftersom det blir folk i rörelse nästan hela dygnet runt.

Staden värnar om områdets starka identitet. Vi vill att de nuvarande verksamheterna ska vara kvar och gör dem mer tillgängliga med nya promenad- och cykelstråk och förbättrad kollektivtrafik.

Vi satsar på de befintliga grönområdena: Vi föreslår att järnvägsspåren däckas över vilket gör det lättare att ta sig fram i Eriksdalslunden. Strandpromenaden får nya aktiviteter som utegym, ledredskap och bryggor. I stadsdelen under broarna anlägger vi flera torg och parker.

Preliminär tidplan

 • Programsamråd hölls 1 september - 27 oktober 2016
 • Programmet antas tidigast i slutet av 2017
 • Arbetet med detaljplaner startar 2018
 • Byggstart tidigast 2019

Kontakt

 /PageFiles/799834/Strandparken_webb.jpg

Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

 /PageFiles/799834/Slussparken_webb.jpg

Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

Visionsbild av nya Torget under bron.

Nya Torget under bron, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

Visionsbild på Skansbron, vy mot Södermalm.

Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.

Situationsplan med kollektivtrafikhållplatser.

Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.

Bilden visar hur området är uppdelat i en grön och en bebyggd del.

Programförslaget har en naturlig uppdelning i det gröna och det bebyggda. Skiss: White arkitekter

Senast uppdaterad 2 februari 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 52" Lon E 18º 4' 54"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt