Programförslag Slakthusområdet

Programförslaget syftar till att möjliggöra ca 4 000 nya bostäder, en lång rad olika verksamheter och nya offentliga mötesplatser. Dessutom ska strukturen göra det attraktivt att cykla, gå och resa kollektivt, samt att koppla samman stadsdelen med omkringliggande stadsdelar – alltsammans med respekt för den värdefulla miljö som finns i området idag.

Slakthusområdet rymmer byggnader och miljöer med stora kulturhistoriska värden. Dessa utvecklas och bevaras för framtiden. Samtidigt kompletteras området med ny varierad bebyggelse. Bostäder, arbetsplatser, handel, service, och nya rekreativa rum som parker och torg bildar tillsammans nya Slakthusområdet.

Strukturplan Slakthusområdet

Strukturplan för Slakthusområdet att ladda ner som bild.

Områdets historiska kärna

Strukturplanen tar avstamp i områdets historiska bebyggelse och stadsplanen från tidigt 1900-tal. Hallvägen är områdets huvudgata idag och förlängs genom hela stadsdelen till Enskedevägen. I ”Fållan”, där djur en gång hölls, föreslås en ny park, som återskapar det historiska sambandet mellan bergväggen i väster och den centrala slakterianläggningen i öster.

Stärkta samband

Gatustrukturen kopplar samman Slakthusområdet med omkringliggande stadsdelar. ”Diagonalen” kallas en bred parkgata som i väster ansluter till Enskede gård och i öster förlängs med en gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut i riktning mot Nytorps gärde. Fem gator förlängs till Enskedevägen, vilket är en förutsättning för förbättrade kopplingar till Gamla Enskede och söderut.

Skola och förskola

En tomt i den västra delen har särskilt reserverats för en ny grundskola och skolgård. Stockholms hotell- och restaurangskola vid Arenavägen hör till byggnaderna som bevaras. Planen rymmer också ett 60-tal förskoleavdelningar, integrerat med annan bebyggelse i de nya kvarteren.

Bebyggelsen

På samma sätt som den bevarade bebyggelsen speglar olika historiska epoker och arkitektoniska uttryck, ska de nya kvarteren präglas av en variation i skala och utformning som speglar mångfalden av funktioner: bostäder, skola, handel, nöjen, kontor och andra verksamheter.

Urban grönska

Förutom ”Fållan” blir den ”Centrala parken” områdets gröna mittpunkt med en storlek motsvarande Mariatorget. Tele2 Arena möter Slakthusområdet i det nya ”Evenemangstorget”, som i södra delen föreslås få en parkkaraktär genom att planteras med träd. I de flesta nya kvarter skapas fickparker för att det alltid ska vara nära till en grön oas, en basketkorg eller en solig sandlåda.

Golvet

Karaktäristiskt för området idag är den enhetliga, plana ytan mellan husen, som fungerar som ett samlande industrigolv. Idén om ett samlande golv förädlas i den framtida stadsdelen till ett väl förgrenat nätverk av offentliga rum och gångstråk.

Samrådsredogörelse

Den 16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden kontorets sammanställning av inkomna synpunkter och svaren på dessa, och gav i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att revidera programmet i enlighet med kontorets förslag. Totalt inkom ca 100 synpunkter under samrådstiden. Under samrådstiden genomfördes en historisk promenad, en framtidspromenad, dialogworkshopar och öppet hus för intresserade.

Inför godkännande har programförlaget preciseras och justeras på några punkter:

 • Programmet beskrivs utifrån målsättningen att möjliggöra 3 900–4 200 bostäder.
 • Den Centrala parken blir något större. En utökning av Södra parken ska också prövas.
 • Ytterligare två byggnader och del av en byggnad som i samrådet föreslogs bevaras, föreslås nu istället rivas.
 • Flera miljöfrågor behöver beskrivas och förtydligas, särskilt luftkvalitet och miljökvalitetsnormer för luft.

Vidare arbete

Programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2 februari 2017, och samma dag togs inriktningsbeslut i exploateringsnämnden för det fortsatta arbetet med detaljplaner och markanvisningar. Det ska även göras utredningar, bland annat om påverkan på det statliga vägnätet (görs övergripande för hela söderort), parkerings- och handelsstrategier, riskfrågor, luftkvalitetsstudier, och påverkan på riksintressena Gamla Enskede och Skogskyrkogården.

Senast uppdaterad 7 februari 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt