Frågor och svar Slakthusområdet

Vad hände under samrådstiden?
 • Programförslaget var på samråd 8 december-1 februari 2016
 • Samrådsmöte i form av öppet hus hölls 12 januari i foajén Palmfelt center, Palmfeltsvägen vid Slakthusområdet
 • Dialogworkshops hölls 19 och 21 januari 2016 i hörsalen Palmfelt center, Palmfeltsvägen vid Slakthusområdet
 • Historisk promenad och framtidspromenad hölls i området 16 januari 2016
 • Utställning av samrådsförslaget fanns under hela samrådstiden i foajén på Palmfelt center vid Slakthusområdet, och i utställningshallen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Kungsholmen

Hur ska Slakthusområdet utvecklas?

Slakthusområdet utvecklas från ett industriområde till en levande urban stadsdel, där bostäder, handel, service och företagande samverkar. Området rymmer både verksamheter och bebyggelse som inte finns på andra platser i Stockholm.

Slakthusområdets karaktär tillvaratas, genom att de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns bevaras, och står sida vid sida med ny arkitektur. De nya kvarteren präglas av en variation i skala och utformning som speglar mångfalden i området.

Utvecklingen bygger vidare på områdets starka tradition av mat, dryck och evenemang. Delar av livsmedelsföretagen i området kommer att flytta till det nya livsmedelscentrumet som planeras att byggas i Larsboda.

Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i flera etapper. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart omkring år 2030.

Kommer området att byggas om helt eller kommer vissa hus att finnas kvar?

Slakthusområdet rymmer byggnader och miljöer med stora kulturhistoriska värden. Dessa bevaras och kompletteras med varierad ny bebyggelse för bostäder, arbetsplatser och service samt nya högkvalitativa rekreativa rum, såsom parker och torg. I området planeras ca 4000 nya bostäder och ca 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel.

Hur många bostäder planeras i Slakthusområdet?

Stockholms stad planerar för 3900-4200 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll. Genomförandet av Slakthusområdet kommer att ske etappvis där etapperna startas upp ungefär en per år eller en vartannat år. Etapperna kommer att innehålla mellan 200–700 bostäder. Målet är att bygga en modern och heterogen stadsdel som möter både olika behov och önskemål. Både hyresrätter och bostadsrätter planeras.

Vad händer med de företag som finns i Slakthusområdet idag?

Området ska omvandlas från dagens industriområde till en levande urban stadsdel där bostäder, kontor, verksamheter och handel samspelar. Stora delar av livsmedelsindustrin kommer att erbjudas nya lokaler i Larsboda. De företag vars verksamheter kan kombineras med bostäder ges möjlighet att vara kvar i Slakthusområdet. Läs mer om Larsboda

http://vaxer.stockholm.se/projekt/larsboda-stockholms-livsmedelscentrum

Vilka ledmotiv ska genomsyra stadsutvecklingen i Slakthusområdet?

Tre bärande ledmotiv är framtagna för stadsutvecklingen:

 1. Områdets arkitektur
  arkitekturen ska kännetecknas av variation, mångfald och visa på den historiska traditionen
 2. Det offentliga rummet
  gator, cykelbanor, trottoarer, parker och torg ska bilda ett särpräglat och gemensamt golv för alla som vistas där
 3. Den urbana grönskan
  en stadsmiljö med tydliga inslag av urban grönska, som bland annat tillförs genom nya parker, gröna väggar och tak
Vilka slutsatser har dragits av programsamrådet?

16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden redovisningen av programsamrådet för Slakthusområdet och gav i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att revidera programmet i enlighet med kontorets förslag till beslut. Samrådet som helhet ger ett stöd för programförslaget till Slakthusområdet. Inför godkännande har programförlaget preciseras och justeras på några punkter:

 • Programmet beskrivs utifrån målsättningen att möjliggöra 3 900–4 200 bostäder.
 • Centrala parken blir något större. En utökning av Södra parken ska också prövas.
 • Ytterligare två byggnader och del av en byggnad som i samrådet föreslogs bevaras, föreslås nu istället rivas.
 • Flera miljöfrågor behöver beskrivas och förtydligas, särskilt luftkvalitet och miljökvalitetsnormer för luft.

I det fortsatta planeringsarbetet efter godkännande av programmet ska utredningar göras om påverkan på det statliga vägnätet (görs övergripande för hela söderort), parkerings- och handelsstrategier, riskfrågor, luftkvalitetsstudier, påverkan på riksintressena Gamla Enskede och Skogskyrkogården.

Planeras någon skola eller förskola i området?

I den västra delen av området planeras för en ny grundskola F-9 för ca 900 barn. Dessutom planeras ca 70 förskoleavdelningar, en idrottshall och eventuellt även en gymnasieskola.

Kommer ett Ikea att byggas i området?

Stockholms stad och Ikea/Ikano tecknade i januari 2013 ett intentionsavtal. Avtalet innebar en överenskommelse om att gemensamt undersöka förutsättningarna för en större handelsanläggning i södra delen av Slakthusområdet. I juni 2015 fattades ett gemensamt beslut att inte gå vidare i utredningen, vilket innebär att det inte finns några planer på att etablera ett Ikea i området.

Hur förbättras sambanden med närområdet?

Gatustrukturen kopplar samman Slakthusområdet med omkringliggande stadsdelar. ”Diagonalen” kallas en ny bred parkgata som i väster ansluter till Enskede gård och i öster förlängs med en gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut i riktning mot Nytorps gärde. Fem gator förlängs till Enskedevägen, vilket är en förutsättning för förbättrade kopplingar till Gamla Enskede och söderort.

Hur påverkar den planerade tunnelbaneutbyggnaden Slakthusområdet?

En ny tunnelbanestation med två nya entréer planeras i området. Den nya stationen blir blå linje och ersätter de befintliga stationerna Globen och Enskede gård.

Frågor om tunnelbaneutbyggnaden hänvisas till FUT.
http://www.sll.se/nyatunnelbanan/

Hur kan jag vara med och medverka?

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på http://vaxer.stockholm.se/stadsbyggnadsprocessen

Under program- och detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Samråd för programförslaget för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016 med ett antal olika dialogaktiviteter. Området kommer att utvecklas successivt i flera etapper med ett antal detaljplaner.

Hur ser tidplanen för Slakthusområdet ut?
 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, samråd
 • 16 juni 2016, samrådsredogörelse godkänd av Stadsbyggnadsnämnden
 • 31 januari 2017 genomförandebeslutet för Larsboda i fastighetsnämnden
 • 2 februari 2017, godkännande av programmet
 • 2 februari 2017, inriktningsbeslut för Slakthusområdet i exploateringsnämnden
 • Tredje kvartalet 2017, de första markanvisningarna
 • 2017, arbete med första detaljplanerna påbörjas
 • 2019-20, tidigast byggstart
 • 2021, flytt av verksamheter till Larsboda
 • 2022-23, första inflyttning
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • Ca 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Senast uppdaterad 3 februari 2017