Frågor och svar Globenområdet

Vad är syftet med projekt Globenområdet?

Stockholm växer och innerstaden utvidgas genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och handel i söderort. Nya affärer, restauranger och upplevelser tillkommer och det befintliga hotellet har byggts ut. Globenområdet hjälper till att realisera visionen om Söderstaden som en mer mångfunktionell och tät stadsmiljö som länkar samman omkringliggande stadsdelar.

Området för Arenan9 omfattar fd Söderstadion och Hovet. I en markanvisningstävling planeras nya underjordiska träningsrinkar samt bostäder och kontor. Markanvisning till det vinnande bidraget planeras i november 2017. En förutsättning för anbudstävlingens steg två är att rinkarna ska ligga inom Arenan9.

Vilka delar består Globenområdet av?

Globenområdet sträcker sig mot Gullmarsplan i norr, Arenavägen i väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder.

Hur många bostäder planeras i Globenområdet?

På tomten med före detta Söderstadion och Hovet (som planeras rivas) planeras 700-1000 bostäder, samt kontorslokaler på 10 000-30 000 kvm BTA. Exakt antal bostäder och kontorslokaler kommer att avgöras i markanvisningstävlingen steg två och i detaljplaneprocessen.

Planeras någon förskola i Globenområdet?

Projektet är fortfarande tidigt i processen. Ett förslag med förskoleavdelningar kommer att presenteras till samrådet efter detaljplaneprocessen.

Vad innebär markanvisningstävlingen?

Under hösten 2016 utlystes en markanvisningstävling för byggrätter på del av fastigheten Arenan 9, före detta Söderstadion och Hovet. Tävlingen omfattar både bostäder och kontor med kommersiella lokaler för handel, restauranger, föreningsliv etc. Anbudstävlingen pågick 3 oktober till 18 november.

Fem vinnare i steg ett utsågs 18 april 2017. Vinnarna ska senast september 2017 ta fram en volymutredning och en konceptidé för hur bebyggelse kan utvecklas på platsen. Förslagen kommer att utvärderas på fem kriterier i ett så kallat jämförelseförfarande. Det vinnande bolaget eller konsortiet får markanvisning på området och fortsätter samarbeta med staden kring utvecklingen av platsen under kommande detaljplaneprocess.

Vem vann steg ett i markanvisningstävlingen för Arenan9?

De vinnande bolagen eller konsortierna för steg ett är:

  • Atrium Ljungberg, Wallenstam AB och Åke Sundvall Projekt AB
  • Veidekke Bostads AB, Niam, Stos Fastigheter AB och Rikshem
  • Index Residence AB och CA Fastigheter AB
  • JM och Castellum Stockholm AB
  • Klövern, NCC
Hur kan jag vara med och medverka?

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Stadsplanering/Planprocessen/

Under detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Senast uppdaterad 18 april 2017