Frågor och svar Söderstaden

Vad innebär projekt Söderstaden?

Söderstaden är ett av stadens större utvecklingsområden som består av Globen- och Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen med hela Söderstaden är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby Sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt med ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen samt etableringar inom handel, kontor och service. Med många nya bostäder blir det en blandad stadsdel med trygga urbana stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.

Vilka delar består Söderstaden av?

Söderstaden består av flera olika delar med sinsemellan olika karaktär, som utvecklas under olika skeden de närmaste decennierna.

  1. Slakthusområdet är idag ett renodlat verksamhetsområde som ska utvecklas till en stadsdel där bostäder, handel, service och företagande samverkar.
  2. Globenområdet består av Hovet, Globen och Tele2 Arena med utveckling av nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
  3. Gullmarsplan och Nynäsvägen ska bli ett nav för cyklister och fotgängare, bilar och kollektivtrafik med utveckling av bostäder och arbetsplatser.
  4. I Södra Skanstull utvecklas nya bostäder och lokaler för butiker, hotell, idrott och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.
Hur många bostäder planeras totalt i Söderstaden?

Det planeras för ca 4 000 bostäder i Slakthusområdet. Under broarna vid Södra Skanstull planeras ca 750 bostäder. På tomten på fd Söderstadion och Hovet planeras för 700-1000 bostäder. Inom Gullmarsplan-Nynäsvägen planeras ytterligare ett större antal. Totalt kommer flera tusen bostäder att kunna inrymmas i Söderstaden.

Blir det några nya skolor eller förskolor i Söderstaden?

Det planeras för ett flertal nya förskoleavdelningar i de olika delarna och även nya skolor. I Slakthusområdet planeras för ca 70 förskoleavdelningar, en ny grundskola F-9 för ca 900 barn, en idrottshall och eventuellt även en gymnasieskola.

I Södra Skanstull planerar Tullgårdsskolan och Eriksdalsskolan att bygga ut sina verksamheter. Förskolor föreslås integreras i de nya kvarteren. Övriga skolor och förskolor kommer att planeras utifrån antal tillkommande nya bostäder.

Hur kommer tunnelbanans utbyggnad att påverka Söderstaden?

I och med utbyggnaden av ny tunnelbana till Nacka kommer grön linje mot Hagsätra anslutas mot den nya tunnelbanan under Södermalm, som ansluter till blå linje i station Kungsträdgården.

I Slakthusområdet planeras en ny tunnelbanestation med två entréer som ersätter dagens stationer Globen och Enskede Gård.

Frågor om tunnelbaneutbyggnaden hänvisas till FUT. http://www.sll.se/nyatunnelbanan

Vad är GrowSmarter?

GrowSmarter är ett europeiskt hållbarhetsprojekt som initierats av miljöförvaltningen inom Stockholms stad. Under fyra år med start 2016 ska projektet arbeta för att, tillsammans med städerna Köln och Barcelona, utveckla energismarta tekniklösningar. Slakthusområdet ingår i projektet tillsammans med Årstastråket och Hammarby Sjöstad. I Slakthusområdet berörs främst två befintliga hus som ska byggas om med energismarta lösningar.

Hur ser tidplanen ut för Söderstaden?
  • Samråd för programförslaget för Slakthusområdet genomfördes december 2015 till februari 2016, och godkändes 2 februari 2017. Under 2017 påbörjas de arbetet med de första detaljplanerna. Slakthusområdet beräknas färdigställas ca 2030.
  • Programförslaget för Södra Skanstull var på samråd 1 september till 27 oktober 2016. Södra Skanstull planerar byggstart tidigast 2019. Omvandlingen av Skanstullsområdet planeras pågå i 7-8 år och vara klar tidigast 2026/27.
  • För fastigheten Arenan 9 i Globenområdet genomfördes en markanvisningstävling (steg 1) 3 oktober till 18 november 2016. En vinnare planeras att utses under andra kvartalet 2017.
  • Arbetet med program för Gullmarsplan och Nynäsvägen beräknas starta 2020 och hålla på till 2030.
Hur kan jag vara med och medverka?

I utvecklingen av området Söderstaden kommer ett flertal samråd att hållas där boenden och verksamheter i området bjuds in. Läs mer under respektive projekt.

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på http://vaxer.stockholm.se/stadsbyggnadsprocessen

Under programarbetet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Senast uppdaterad 2 februari 2017