Frågor och svar

 

Hur har dialogen med medborgarna sett ut hittills?

Ett programarbete bedrevs 2000-2002 för kvarteret Persikan, kvarteret Fikonet och delar av kvarteret Sommaren. Samråd om programmet hölls oktober-december 2001. Redovisning av samrådet i stadsbyggnadsnämnden gjordes våren 2002. Beslut fattades om att påbörja planarbete i kvarteret Fikonet (som nu är färdigbyggt), att påbörja planarbete i kvarteret Sommaren (planarbetet avbrutet) och att godkänna föreslagna riktlinjer för kvarteret Persikan.

Detaljplaneförslaget var på samråd sommaren 2015. Ett välbesökt samrådsmöte hölls den 3 juni 2015 på Åsö gymnasium. Förslaget har sedan justerats utifrån de synpunkter som kom in. Under perioden 31 augusti-28 september 2016 var det omarbetade förslaget ute på granskning och även då var det möjligt att lämna synpunkter.

Kommer den lilla parken som planeras verkligen att räcka till alla nya boende?

Parken kommer inte att räcka till för att fylla alla behov. Därför planerar exploateringskontoret vissa upprustningar av omkringliggande parker i samband med att kvarteret Persikan bebyggs.

Hur mycket parkeringsplatser kommer det att bli i området?

Parkeringstalet för de nya bostäderna planeras bli ungefär 0,4 platser/lägenhet, vilket är i linje med det genomsnittliga bilinnehavet på Södermalm. Det blir ungefär lika många p-platser på allmän mark som det finns i dagsläget kring Persikan. Till det planeras gott om cykelparkering.

Vilka busslinjer kommer att trafikera det nya området?

Staden ansvarar inte för SLs linjenät men kvarteret Persikan är anpassat för att kunna hantera busstrafik likt dagens situation. När tunnelbanan är klar kommer det troligtvis bli förändringar på linjenätet men det arbetet är inte klart ännu.

Satsar ni på oss cyklister?

Ja. Det kommer att finns relativt gott om plats för cykelparkering på bostadsgårdar och i garage. Den nuvarande gång- och cykelbanan vid Bondegatans bussgata planeras att förlängas till Sofia skola.

Kommer två förskolor att räcka? Behövs ingen skola?

Södermalms stadsdelsförvaltning har gjort bedömningen att det behövs 10-12 förskoleavdelningar i området. Det finns beräkningar som visar att det finns tillräckligt med platser på skolor i närområdet i framtiden. Det kan dock finnas behov av att bygga ut någon eller några av skolorna i närområdet. 

Kommer trafiken och framkomligheten att påverkas under byggtiden?

Busstrafiken kommer att påverkas under delar av byggtiden till exempel när Bondegatans nuvarande bussgata byggs om. En del gångbanor kommer att stängas av periodvis. Vissa gatuparkeringar kommer att tas bort under byggtiden.

Varför ska ni bygga så tätt och högt?

Stockholm växer kraftigt och det är ett allt större tryck på våra ytor. Tätheten i Persikan ligger ungefär i nivå med liknande stadsomvandlingsprojekt i innerstaden på senare år, exempelvis nordvästra Kungsholmen. Förslaget grundar sig i en avvägning mellan höga krav på bostadsbyggande och målsättningen att skapa bra livsmiljöer.

Varför bygger ni de nya kvarteren så nära de befintliga husen?

Kvarteret Persikan är anpassat till befintliga omgivande stadsgator som håller för staden klassiska mått. Det innebär 18 meter mellan husen, vilket är ett normalt avstånd i innerstaden. 

Huset i hörnet mot Värmdöleden har en speciell form – varför föreslår ni detta?

Det har i planprocessen för Persikan funnits tankar om högre accentbyggnader som tydliggör området från håll. Samtidigt har innerstaden en relativt homogen skala med få högre byggnader.

Det avslutande huset i korsningen Tegelviksgatan – Bondegatan föreslås få en speciell takform som annonserar området utan att ha karaktär av ett torn. På längre sikt kommer troligvis Masthamnen att utvecklas med bostäder och mer integrerade gator och då kommer bebyggelsen i Persikan troligvis tappa sin funktion som bebyggelsefront.

Husen nära Värmdöleden kommer att utsättas för mycket buller – hur löser ni det?

Lägenheterna kommer att utformas med en tyst sida mot slutna innegårdar.

När börjar de nya husen att byggas?

Innan husen kan börja byggas måste SL:s bussdepå rivas. Det innebär att byggstarten för de första husen blir 2019 preliminärt.

Vilken typ av lägenheter blir det?

Fördelningen kommer att bli ca 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Lägenheternas storlek är inget som styrs i detaljplanen men byggherrarna planerar för varierade lägenhetsstorlekar.

Vad kommer det att kosta att bo i de nya lägenheterna?

Vi har ännu inga uppgifter som hyresnivåer för de nya bostäderna, men troligtvis kommer de hamna i linjer med nyproduktion i innerstadslägen.

Hur gör jag om jag är intresserad av en lägenhet i de nya husen?

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar de flesta nybyggda lägenheter, undantaget ett antal som förmedlas via internköer. SKB:s hus förmedlas via SKB:s interna kö. Intresseanmälan görs cirka 6 månader före inflyttning.

Vem vänder jag mig till om jag vill öppna ny verksamhet i någon av de nya lokalerna?

Då vänder du dig lämpligen till fastighetsägaren bakom de enskilda projekten.

Kommer det att bli störande arbeten under byggtiden?

Rivningen av den befintliga bussdepån kommer att vara ett komplicerat arbete och innebära störningar för omgivningen. Det finns ingen färdig skedesplanering (plan för arbetena) men målsättningen är att försöka minska olägenheterna så mycket det går.

Senast uppdaterad 7 mars 2017