Bostäder Södermalm, kvarteret Persikan

Staden föreslår ca 1 240 lägenheter i sju nya kvarter. Illustration: Tengbom
Staden föreslår ca 1 240 lägenheter i sju nya kvarter. Illustration: Tengbom

Om projektet

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå ligger idag, planerar Stockholms stad sju nya bostadskvarter med ca 1 240 lägenheter. Den 6 mars 2017 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft under våren 2017.

Varför?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030 och som delmål 40 000 nya bostäder till år 2020. Det betyder ca 7 000 – 8 000 bostäder per år. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Vad?

Staden planerar att bygga sju nya bostadskvarter med totalt ca 1 240 lägenheter. Fördelningen blir ca 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Staden planerar också för två nya förskolor med totalt 10-12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren planeras ett gång- och cykelstråk genom området.

Vår förhoppning är att Persikan ska bli en levande och varierad stadsdel. Vi planerar för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren som planeras kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

De viktigaste förändringarna i det förslag som skickades ut på granskning, och som kommunfullmäktige nu har godkänt, jämfört med förslaget från samrådet 2015 är att Bondegatan nu ansluter till Tegelviksgatan på samma marknivå, att ”flyglarna” i kvarter 6 och 7 mot södra delen av parken utgått samt att bebyggelsefrontens volym och uttryck mot norr har bearbetats.

Vem?

Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) projektleder arbetet. Byggherrar är Seniorgården, Folkhem, SKB, Einar Mattson, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Veidekke, Wallfast och JM. Tanken med att involvera många byggherrar är att få variation i arkitekturen inom området.

När?

SL:s nya bussdepå i Fredriksdal beräknas vara klar 2017. Därefter börjar den gamla depån i kvarteret Persikan monteras ned. Det innebär att byggstarten för de första nya bostadskvarteren blir 2019 preliminärt.

Våren 2015 var det samråd om detaljplanen för området och de synpunkter som kom in redovisades för stadsbyggnadsnämnden i november 2015. Förslaget har sedan omarbetats och under perioden 31 augusti - 28 september 2016 var det nya förslaget ute på granskning. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 8 december 2016. Den antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft under våren 2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 7 mars 2017

Karta med positionen för Södermalm, kvarteret Persikan utmarkerad
Se Södermalm, kvarteret Persikan på kartsidan
Lat N 59º 18' 43" Lon E 18º 5' 48"
Se Södermalm, kvarteret Persikan i Google Maps

Kontakt