Om projektet

Från trafiklösning till mötesplats

Slussen är och kommer att fortsätta vara en viktig knutpunkt för trafikanter. Men nya Slussen byggs också för att göra platsen mer attraktiv att vistas på.

Så blir nya Slussen 

 • Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen och avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen. Bredvid parken uppförs nya kontorsbyggnader med bottenvåningar för t ex kaféer eller affärer.

 • Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten.

 • Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför. De nya byggnaderna är tänkta för t ex restauranger eller kulturaktiviteter.

 • Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras.

 • En ny bussterminal planeras inne i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana. Staden kommer att inleda en ny planprocess för bussterminalen, vilket beräknas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden.

 • Mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.

Trafiksatsning Stockholm

Stockholm växer. Varje dag ökar befolkningen i länet med motsvarande två fullsatta SL-bussar – hälften är nyinflyttade och hälften föds här. Det är en fantastisk utveckling. Men det ställer också stora krav på den redan pressade infrastrukturen.

Under de kommande åren satsas nära hundra miljarder kronor på ett 70-tal projekt runt om i Stockholm för att kunna bemöta framtidens trafikbehov. Investeringen går under namnet Trafiksatsning Stockholm, där ombyggnaden av Slussen är ett av dessa projekt för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Läs mer om Trafiksatsning Stockholm

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Om projektet/Cyklar_trafik.pngFoto: Lennart Johansson

Senast uppdaterad 13 april 2016

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  Från och med januari 2016 lades all trafik om till den yttre, östra bron. Detta så att man kan göra förstärkningar och bygga en provisorisk del vid den inre, västra bron.

  Sommaren 2016
  Under våren byggs det nya busshållplatser vid Södermalmstorg. Stadsbussarna kommer ledas om via Folkungagatan och Söderledstunneln runt sommaren. Där kommer bussarna stanna under byggtiden när Katarinavägen är avstängd i cirka fyra år.

  Nästa steg

  24 juni markerar starten för de stora arbetena i Slussen. Alla trafikslag kommer först att ledas om till den västra bron. För att göra plats för den nya huvudbron, som beräknas stå klar 2019, kommer den befintliga östra bron rivas helt och även en del av Katarinavägen.

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt