Kommande entreprenader

Land

/PageFiles/303791/land.jpg

SN 82 Konstbyggnad land östra delarna

Typ: Utförandeentreprenad

Schakt- och fyllningsarbeten. Grundläggning, pålning och betongarbeten till och med skyddsbetong på tätskikt samt förekommande ledningsarbeten. Färdigställande av trafikytor inklusive provisorier.

SN 83 Stomkomplettering atrium

Typ: Utförandeentreprenad

Stomkomplettering samt ytskikt på väggar, undertaks- och golvarbeten. Installationsarbeten som el, VVS, ventilation, kyla och sprinkler. Fasadarbeten inklusive glaspartier.

SN 84 Saltsjöbanan

Typ: Utförandeentreprenad

BEST-arbeten för rivning samt återställande av Saltsjöbanan.

SN 821 Finplanering

Typ: Utförandeentreprenad

Finplaneringsarbeten av bl a Katarinaparken och färdigställande av förekommande hårdgjorda ytor.

SN 841 Grundförstärkning

Typ: Utförandeentreprenad

Grundförstärkning vid Sjöbergsplan och grundförstärkning av tunnelbanebro.

SN 843 Kulvert väst

Typ: Utförandeentreprenad

Byggnation av ledningskulvertar under mark med stigschakt samt grundläggning för nybyggnad C2.

SN 844 Hissar och SN 845 Rulltrappor

Typ: Totalentreprenader

Tillverkning, installation och driftsättning av publika hissar respektive rulltrappor.

 

Vatten

Grävskopa i vatten

SN 711 Rivning och förstärkning öst

Typ: Utförandeentreprenad

Sanering, lättrivning, tungrivning samt förstärkningar av befintliga konstruktioner i östra delen.

SN 74 Gång- och cykelbro

Typ: Totalentreprenad

Byggnation av ny gång- och cykelbro mellan Södermalm och Gamla Stan med schakt-, rivnings-,muddrings- och fyllningsarbeten. Grundläggning,
pålning, betong- och stålarbeten. Anläggningskompletteringar
och erosionsskydd samt därtill hörande arbeten.

SN 75 Lokaler under huvudbro

Typ: Totalentreprenad

Stombyggnadsarbeten, stomkomplettering och installationer för nya kommersiella lokaler under huvudbron.

SN 76 Installationer, styrsystem

Typ: Utförandeentreprenad

Konstruktion, tillverkning och installation av styrsystem för sluss- och avbördningsluckor inklusive testkörning och driftsättning.

SN 77 Erosionsskydd – Östra Mälaren

Typ: Utförandeentreprenad
Erosionsskydd för broar, ledningar och kajer inom östra delen av Mälaren.

 

Berg

Arbete i bergrum

Entreprenader förskjuts

Entreprenaderna för de arbeten som ska göras i delområdet berg inväntar en lagakraftvunnen detaljplan.

Skiljestreck

SN 91 Bussterminal berg och konstbyggnad

Typ: Utförandeentreprenad

Bergschaktsarbeten för bussterminal. Schaktarbeten inklusive bergschakt för infartstunnel. Betongarbeten för tråg till infartstunnel samt betongarbeten för stomme i bussterminal.

SN 92 Bussterminal stomkomplettering och installationer

Typ: Utförandeentreprenad

Byggnadsarbeten med stomkomplettering, t ex ytskikt på väggar, undertaksarbeten och golvarbeten. Installationsarbeten t ex el, VVS och ventilation samt kyla och sprinkler.

SN 941 Automatiska dörrar

Typ: Totalentreprenad

Tillverkning, installation och driftsättning av automatiska dörrar mellan bussangöring och terminal för busspassagerare.

SN 942 Hissar och SN 943 Rulltrappor

Typ: Totalentreprenader

Tillverkning, installation och driftsättning av hissar samt snedbanehiss respektive rulltrappor i bussterminal.

SN 93 Renovering Lokattens trappa

Typ: Utförandeentreprenad
Renovering och upprustning av befintlig trappa och trapphus.

SN 94 Ny avloppstunnel

Typ: Utförandeentreprenad

Byggnation av ny avloppstunnel och anslutning till befintlig avloppstunnel.

Senast uppdaterad 22 mars 2017

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt