Ekonomi och byggtid

Har du frågor som rör ekonomi och byggtid för Slussen? Vi har listat svaren på de vanligaste frågorna.

 

Hur mycket kostar ombyggnaden av Slussen?

Enligt det reviderade genomförandebeslutet som togs den 28 september 2015 är projektets budget cirka 12 miljarder kronor.

Vad beror den ökade projektkostnaden på?

Ökningen av kostnaderna från lägesredovisningen består främst i att uppsatta besparingsmål inte kunnat nås, att projektets omfattning ökats, att tidsförskjutningar skett och att riskreserven utökats.

Vad ingår i de 12 miljarderna?

I de 12 miljarderna ingår trafiklösningen, en bussterminal i Katarinaberget, avtappningskanalerna och själva slussen samt renovering av Lokattens trappa.

Efter granskningen som gjordes av en oberoende expertgrupp, och kompletterande utredningar, förtydligades många delar av projektets inriktning. Den nya cykelbron ska utvecklas för att kunna hantera gående och cyklister på bästa möjliga sätt. En funktionell och vacker offentlig miljö ska säkras med hjälp av ett gestaltningsprogram och stadsbussarnas framkomlighet ska prioriteras. Även de ekonomiska konsekvenserna av projektets påverkan på omgivningen är svårbedömd. På grund av förseningar, ökad omfattning samt de förbättringar som föreslagits har kostnaderna ökat från 8 till cirka 12 miljarder kronor.

Finns det garantier att det inte blir fler höjda kostnader?

Vi tror att vi nu har en betydligt mer detaljerad kalkyl som bygger på den byggstart vi hade sommaren 2016. Men man kan aldrig garantera kostnader när det gäller faktorer som ligger utanför projektets kontroll, så kallade omvärldsfaktorer. Under de kommande åren kommer många stora infrastrukturprojekt att pågå i regionen. Detta ökar risken för överhettning och att brist på konkurrens kan driva prisbilden uppåt.

Finansierar den föreslagna nya bebyggelsen ombyggnaden av Slussen?

Försäljning av byggrätter ger intäkter som bidrar till projektets finansiering, men motsvarar inte på långa vägar kostnaden för hela projektet. Staden föreslår nya byggnader vid Slussen för att skapa folkliv och rörelse på platsen så finansiering är inte huvudsyftet.

Vem finansierar ombyggnaden?

Stockholms stad finansierar hela byggnationen förutom bussterminalen i Katarinaberget. Den är samfinansierad mellan Staden (25%), Landstinget (25%) och Staten (50%). Även Värmdö kommun är med och bidrar om det skulle bli budgetöverskridande.

Därutöver leder SKL diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas.

Finns det risk att det kommer kosta ännu mer?

I budgeten har Stockholms stad tagit höjd för identifierade risker. Slussen är ett komplext projekt i innestadsmiljö och det kan komma att kosta mer om något oförutsett inträffar.

Hur många arbetstillfällen skapas när Slussen byggs om?

Ungefär 500 personer kommer att arbeta här i byggskedet.

Hur blir det för alla som måste passera Slussen under denna långa byggtid?

Vi kommer att göra allt vi kan för att det ska bli så smidigt som möjligt, men det är ett mycket komplext projekt som kommer att innebära begränsningar för framkomligheten. Genom att dela upp projektet i två etapper – först den östra sedan den västra – underlättas trafikflödena. Kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras under byggtiden.

Kan jag cykla eller gå genom Slussen under byggtiden?

Du kommer att kunna gå och cykla från Gamla stan till Södermalm under hela byggtiden, men det kommer att bli omledningar och tillfälliga broar under vissa perioder.

Här kan du se hur trafiken ska fungera under byggtiden.

Vad händer med busstrafiken under byggperioden?

Du kommer att kunna åka buss till och via Slussen under hela byggtiden.

Bussarna till Nacka och Värmdö kommer att gå under hela byggtiden och kör i egna kollektivtrafikkörfält på Stadsgårdsleden. Under de första två åren av byggtiden ligger bussterminalen kvar där den ligger idag. Sen flyttas den till en tillfällig terminal lite längre österut, längs med Stadsgårdskajen.

Medans Katarinavägen är avstängd kommer stadsbussarna att köra Folkungagatan och sen via Medborgarplatsen till nya, tillfälliga hållplatser på Södermalmstorg. 2019 när den nya huvudbron mot Skeppsbron är på plats och Katarinavägen öppnar igen flyttar stadsbussarna tillbaks till ordinarie platser.

Här kan du se hur trafiken ska fungera under byggtiden.

Kommer tunnelbanan att fungera under byggtiden?

Ja. Tunnelbanetrafiken kommer att gå med högsta möjliga kapacitet under hela byggtiden. Möjligheterna att ersätta tunnelbanan är mycket små och eventuella inskränkningar måste vara mycket korta och mycket välplanerade.

Hur blir det för biltrafiken under byggtiden?

Det kommer hela tiden att gå att ta sig till och via Slussen, men framkomligheten kommer att vara begränsad. Katarinavägen och Skeppsbron är avstängda för genomfart med bil 2016-2020. På Stadsgården kommer ett körfält i varje riktning att vara öppet under hela byggtiden, men direktavfarten till Gamla stan är stängd några år tills den nya huvudbron är klar.

Här kan du se hur trafiken ska fungera under byggtiden.

Kommer det gå att slussa under byggtiden?

Den 31 oktober 2015 var sista dagen man kunde slussa. Slussningen öppnar inte förrän nya slusskanalen finns på plats cirka åtta år efter byggstart.

Alla fritidsbåtar hänvisas till Hammarbyslussen. Läs mer på Stockholm Hamnars webbsida.

När börjar bygget och när är det klart?

2016 började ombyggnaden av Slussen. Hela ombyggnaden beräknas att vara klar 2025.

Vad innebär ombyggnaden för kulturbyggnader?

Projektet har ett omfattande kontrollprogram med rutiner för hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader bäst skyddas. Arbetet bedrivs tillsammans med byggnadsantikvarier och Stadsmuseet.

Varje fastighet klassificeras utifrån grundläggning, ålder, material och så vidare. Fastigheten får därefter ett gränsvärde för vibrationer som inte får överskridas. På särskilt känsliga fastigheter kommer det att finnas vibrationsmätare.

Senast uppdaterad 14 februari 2017