Digital karta - Påverkan på jordbruksmark

Den nya regleringen av Mälaren innebär bland annat att vattennivåerna höjs under våren vilket medför att produktion på lågt liggande jordbruksmarker (åker- och betesmark) vid Mälaren får sämre förutsättningar. De jordbruksmarker som påverkas negativt ska ersättas för den skada som uppkommer.

Jordbruksverkets vattenenhet har därför på uppdrag av Stockholms stad beräknat vilka jordbruksmarker som kommer att påverkas och i vilken omfattning detta kommer att ske. Den digitala kartan nedan redovisar vilka jordbruksmarker som bedöms påverkas av Mälarens nya reglering.

Digital karta

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Om projektet/Miljödomsansökan/digital_karta_paverkan_jordbruksmark.png

Innan du klickar vidare till, läs igenom instruktionerna nedan om hur du använder kartan. Klicka här för att öppna den digitala kartan: Digital karta – påverkan på jordbruksmark

Att använda kartan

Områden som omges av röda markeringar är jordbruksmark med en höjdnivå i intervallet +0,9 till +3,1. Inom detta område har påverkan av den nya regleringen beräknats för medelvattenskada, vårvattenskada (bete), vårbruksskada (åker), högvattenpåverkan och total påverkan. Jordbruksmark som ligger utanför den röda markeringen påverkas inte.

Som utgångspunkt beräknas att fullgott dräneringsdjup motsvaras av nivån + 1,4 för åkermark och + 0,8 för betesmark.

Sök efter fastighet

Genom att dubbelklicka i kartan eller använda kartans zoomverktyg kan du zooma in ett område och hitta din fastighet.

Skriva ut material

För att skriva ut material från den digitala kartan måste du använda din webbläsares skrivfunktion. Behöver du hjälp med utskriften? Kontakta oss på slussen@stockholm.se eller på 08-508 264 16

Välja skikt

När du öppnar upp kartan visas totalpåverkan för området. Du kan sedan välja att titta på olika skikt med medelvattenskada, vårvattenskada, vårbruksskada, högvattenpåverkan och total påverkan. Påverkan på jordbruksmarken redovisas i procent av bedömt markvärde där olika färgnyanser motsvarar grader av påverkan. Ju större påverkan är desto mörkare är färgen. Gröna nyanser motsvarar en positiv påverkan medan röda nyanser motsvarar en negativ påverkan.

OBS! För att se rätt information är det viktigt att du bara har ett valt skikt i taget. Fastighetskartan ska dock alltid vara vald.

Skiktens betydelse

Totalpåverkan
Med totalpåverkan avses den påverkan som sammantaget blir av medelvattenskada, vårvattenskada, vårbruksskada och högvattenpåverkan på de berörda åker- och betesmarkerna.

Medelvattenskada
Med medelvattenskada avses den skada som uppstår på åker- och betesmark vid de medelvattennivåer som blir med den nya regleringen under vegetationsperioden (15 april – 15 oktober).

Vårvattenskada
Med vårvattenskada avses den skada som uppkommer på låglänta betesmarker genom att det högre vårvattenståndet gör att betesdjuren släpps ut senare med kortare betesperiod och sämre utnyttjande av betet som följd, vilket leder till en minskad produktion.

Vårbruksskada
Med vårbruksskada avses den skada som uppkommer på låglänt åkermark genom att det högre vårvattenståndet medför att dräneringsgraden under vårbruksperioden 1 april – 20 maj påverkas negativt. Detta medför ett försenat vårbruk med en sämre avkastning som följd. Skadan har beräknats utifrån den fördröjning av den genomsnittliga dygnsvattennivån som uppstår under vårbruksperioden 15 april – 30 april, jämfört med dagens situation.

Högvattenpåverkan
Med högvattenpåverkan avses den påverkan som blir av förändringar i högvattenståndens förekomst och varaktighet. Den nya regleringen medför att nivåer över +1,15 kommer att återkomma mer sällan och bli mindre långvariga och att de riktigt höga nivåerna helt försvinner. De medelhöga vattenstånden upp till nivån + 1,10 kommer dock att återkomma oftare och få längre varaktighet. För högvattenpåverkan finns därför både positiva och negativa effekter.

Hur har informationen tagits fram

Beräkningen av hur åker- och betesmark omkring Mälaren kan komma att påverkas har tagits fram med hjälp av Jordbruksverkets blockdatabas och höjddata från den nya nationella höjddatabasen.

Utgångspunkten för beräkningen utgörs av små höjdbestämda ytor om 4x4=16 m². Dessa har höjdmässigt relaterats till Mälarens vattennivå före och efter regleringen varigenom ytans medeldräneringsdjup bestämts för vegetations- och vårbruksperioden.

För ytorna har även återkomsttiden högvattenpåverkan bestämts. Med hjälp av ett värderingsdiagram har det förändrade dräneringsförhållandet före och efter den nya regleringen översatts till ett belopp som beskriver markens värdeförändring mätt i kronor.

Alla små ytor som har samma avvattningspunkt i diken som leder till Mälaren, har sammanförts till större figurer (genomsnittlig yta ca 0,7 ha). Figurytornas areal och värdepåverkan har slutligen sammanställts för respektive fastighet i det förslag till ersättningslängd som bifogats till tillståndsansökan den 21 december 2012.

En mer ingående beskrivning av hur påverkan på jordbruksmarken av Mälarens nya reglering finns i nedanstående utredningar som utgör bilagor till tillståndsansökan:

Projekt Slussen – Åkermark – Konsekvensbedömning ny reglering av Mälaren

Projekt Slussen – Strandnära betesmark – konsekvensbedömning ny reglering av Mälaren

Kontakta oss

Har du frågor? Vänligen kontakta Christer Södereng, Biträdande projektledare miljö, på christer.sodereng@structor.se eller 070-693 01 99.

Senast uppdaterad 13 november 2013

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt