Detaljplan Slussen

Bild på slussenmodellen som visar slussen från ovan. Gång och cykelbron syns till höger i bild och i bakgrunden syns vattentorget, Södermalmstorg. Till vänster långt bak syns även huvudbron.

Huvudplanen

Här hittar du de formella handlingarna och detaljplanen för Slussenområdet.

Mark- och miljööverdomstolens beslut

Den 27 september 2013 vann detaljplanen för Slussenområdet laga kraft.

Mark- och miljööverdomstolens dom

Reviderat genomförandebeslut

Under hösten 2014 granskade en expertgrupp, på uppdrag av kommunstyrelsen, projekt Nya Slussen. Expertgruppens bedömning var att besluten om projekt Nya Slussen i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar samt att beslut tagits på relevanta grunder.

Sedan expertgruppen lämnade sin rapport har projektet arbetat med att få ett reviderat genomförandebeslut. Detta har resulterat i ett tjänsteutlåtande där projektet har presenterat nödvändiga förändringar. Exploateringsnämnden godkände den 11 juni förslaget och under hösten 2015 förankras även beslutet i Kommunfullmäktige.

Exploateringsnämnens godkännande av reviderat genomförandebeslut

Stockholms stads överklagande till mark- och miljööverdomstolen

Tjänsteutlåtande

Stockholms stads överklagande

Bilaga 1

Mark- och miljödomstolens prövning

Den 12 december 2012 kom mark- och miljödomstolens utslag om Slussen, och domstolen beslutade att upphäva detaljplanen för Slussen.

Stockholms stad överklagade domen från mark- och miljödomstolen till nästa instans, som är mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolens beslut

Länsstyrelsens prövning

I maj 2012 beslutade länsstyrelsen att avslå alla överklaganden som inkommit om detaljplanen för Slussen.

Länsstyrelsens beslut

Utställning 2011

Detaljplanen ställde ut under perioden 3 maj - 19 juni 2011.

Kommunicering efter utställning

Tjänsteutlåtande, godkännande av detaljplan

Utställningsutlåtande

Bilaga 1 till utställningsutlåtande: Sammanställning av synpunkter

Bilaga 2 till utställningsutlåtande: Sammanställning av vykort

Reviderade planhandlingar för Slussen 2011

Plankarta

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Planhandlingar 2011

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Gestaltningsprogram

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Plankarta 1

Plankarta 2

Underrättelse om utställning

Fördjupnings-PM 2011

Alternativredovisning

Buller

Byggrelaterade miljökonsekvenser

Landskapsbild

Luft

Risk

Solstudier

Stadsliv del 1

Stadsliv del 2

Stadsliv del 3

Trafik del 1

Trafik del 2

Gemensamt tjänsteutlåtande angående kollektivtrafiken vid Slussen 23 november 2010

Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har från kommunstyrelsen Rotel II fått en remiss angående Slussen.

Tjänsteutlåtande 2010-11-23

Bilaga 1 - skrivelse till kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande inför kommunfullmäktiges genomförandebeslut 21 juni 2010

Den 21 juni 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om projektets genomförande.

Kommunfullmäktige genomförandebeslut 2010-06-21

Bilaga 2 -kommunfullmäktige genomförandebeslut

Bilaga 3 -kommunfullmäktige genomförandebeslut

Tjänsteutlåtande redovisning av plansamråd 27 maj 2010

Tjänsteutlåtande 2010-05-27

Samrådsredogörelse

Bild på punkter att studera vidare

Lista över synpunkter från boende, näringsidkare och privatpersoner

Tillägg till tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande Slussens tekniska status 18 maj 2010

Den 18 maj 2010 togs Slussens tekniska skick upp som ärende i  trafik- och renhållningsnämnden. I tjänsteutlåtandet kan du läsa mer om ärendet.

Tjänsteutlåtande: Rapportom Slussens tekniska status 2010-05-18

Plansamråd 2010

Samrådshandlingarna till plansamrådet som ägde rum 25 januari till 29 mars 2010.

Informationsfolder plansamråd 2010

Inbjudan plansamråd 2010

Genomförandebeskrivning plansamråd 2010             

Gestaltningsprogram plansamråd 2010                                  

Planbeskrivning plansamråd 2010                                                    

Plankarta plansamråd 2010                                                                    

MKB plansamråd 2010                                                          

Skuggstudie plansamråd 2010

Tjänsteutlåtande förslag till genomförandebeslut  21 januari 2010

Gemensamt tjänsteutlåtande: förslag till genomförandebeslut 2010-01-21

Bilaga 1 - Nuvärdeskalkyl

Bilaga 2 - Stockholms stadsövergripande miljömål för Slussen

Tjänsteutlåtande: ställningstagande inför fortsatt arbete 28 april 2009

Tjänsteutlåtande: Ställningstagande inför fortsatt arbete 2009-04-28

Bilaga 1 - Utvärdering av arktiektuppdrag

Bilaga 2 - Utredning av nedgrävning av tunnelbanan

Bilaga 3 - Sammanfattning av allmänhetens synpunkter

Programsamråd 2007

Handlingar kopplade till programsamrådet 2007

Tjänsteutlåtande programsamråd

Populärversion

Program

Nybyggt bevarande

Nya Slussen                            

Miljökonsekvensbeskrivning

Kulturmiljöanalys

Stadslivsanalys

Tjänsteutlåtande: lägesredovisning inför programsamråd 27 april 2007

Gemensamt tjänsteutlåtande till nämnderna 2007-04-27

Tjänsteutlåtande: inriktningsbeslut och startpromemoria för planläggning och miljöprövning 10 oktober 2005

Gemensamt tjänsteutlåtande till nämnderna 2005-10-10

Bilaga 1 - Situationsplan

Bilaga 2 - Värdering av tävlingsförslagen och dagens Slussenområde

Bilaga 3 - Nybyggt bevarande - omdömen om förslaget

Bilaga 4 - Nya Slussen - omdömen om det bearbetade förslaget

Bilaga 5 - Jämförelse mellan Slussen idag, Nybyggt bevarande och Nya Slussen

Tjänsteutlåtande: lägesrapport och inriktningsbeslut 6 september 2004

Gemensamt tjänsteutlåtande till nämnderna 2004-09-06

Bilaga 1 - Formgivningstävling om Slussenområdet

Bilaga 2 - Resultat av formgivningstävling för Slussenområdet

Bilaga 3 - Värdering av tävlingsförslagen och dagens Slussenområde

Bilaga 4 - Nya Slussen

Bilaga 5 - Omdömen om det bearbetade förslaget

Bilaga 6 - Jämförelse mellan dagens Slussen och nya Slussen

Bilaga 7 - Förteckning av inkomna brev under 2004

Senast uppdaterad 16 juni 2015

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt