Beslut och handlingar

/PageFiles/275026/detaljplan_slussen.jpg 

Projekt Slussen har två detaljplaner, en för Slussenområdet och en för bussterminalen. För rivningar och bygge i vatten och för att ändra Mälarens reglering behövs också en miljödom.

Detaljplan Slussenområdet

Den 27 september 2013 vann detaljplanen för Slussenområdet laga kraft. Under hösten 2014 granskade en expertgrupp, på uppdrag av kommunstyrelsen, projekt Nya Slussen. Expertgruppens bedömning var att besluten om projekt Nya Slussen i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar samt att beslut tagits på relevanta grunder.

Formella handlingar detaljplan Slussenområdet

Detaljplan bussterminalen

Nytt planarbete

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad ska inleda ett nytt planarbete för en bussterminal i Katarinaberget. Arbetet beräknas ta 3-4 år inklusive eventuella överklaganden. Själva byggtiden för terminalen beräknas ta 3-4 år. Det innebär att en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöresenärerna kan vara klar under 2021.

Formella handlingar bussterminalens nya detaljplan

Tidigare detaljplan upphävd

Mark- och miljödomstolen upphävde den tidigare detaljplanen för bussterminalen på formella grunder. Domstolen ansåg till exempel att samrådsprocessen inte var korrekt skött. Däremot var säkerhetsfrågorna tillräckligt väl utredda.

Formella handlingar för den gamla detaljplanen

Miljödomsansökan

För att få utföra arbeten i vatten och ändra mälarens reglering krävs en miljödom. Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark-och miljödomstolen.

I vissa delar tycker staden att domen är otydlig på ett sätt som riskerar att fördyra projektet och dessutom skapa osäkerhet för alla berörda parter. Staden har därför överklagat domen och i november 2014 prövades den i mark- och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 21 januari 2015 dom i målet som innebar att tillståndet från Mark- och miljödomstolen i huvudsak står fast. Fram till 18 februari fanns det möjlighet att överklaga till Högsta Domstolen (HD) och det inkom fyra överklagande parter.

Den 20 augusti 2015 meddelade Högsta Domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd. Det innebär att domen från 21 januari står fast. Staden har nu lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren.

Här hittar du de formella handlingarna om miljödomsansökan

Utredning av körfält

I samband med att stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för nya Slussen den 29 september 2011 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda vad en huvudbro med sex körfält skulle innebära. Tjänsteutlåtandet och utredningen kan laddas ner här.

Tjänsteutlåtande om sex körfält på huvudbron över Slussen
Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen

Trafiken under byggtiden

Stockholms stad och Stockholms läns landstings trafikförvaltning (tidigare SL) har tillsammans arbetat fram lösningar för att få trafiken att fungera under 2014-2021 då slussen byggs om.

Tjänsteutlåtande trafik under byggtiden
Bilaga 1
Bilaga 2

Senast uppdaterad 10 januari 2018

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt