Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet

Arbetena med Slussen pågår mestadels dagtid mellan kl. 07.00-19.00. Vissa dagar behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.

Passerande bilar, bussar, människor gör rivningen komplicerad. Samtliga trafikslag ska kunna ta sig till, från och genom Slussen under hela byggtiden.
Läs om hur våra arbeten påverkar dina resvägar i Slussen.

Borrning vid Stadsgårdsleden

Arbete med att borra spont i nära anslutning till gång-, cykel- och bilvägen utförs på Stadsgårdsleden, i höjd med Katarinahuset. Dessa arbeten har ett säkerhetsavstånd vilket kräver att en kort bit av gång- och cykelbanan har smalnats av. 

Arbetena kan komma att orsaka en del buller i närområdet. Arbetet utförs dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00.  

Arkeologiska utgrävningar

Under arbetet med att riva nedre delen av Katarinavägen grävde vi även fram de kvarvarande delarna av kvarteret Ormen. Större delen av kvarteret revs år 1911, för att ge plats åt den breddade Katarinavägen (som innan hette Glasbruksgatan). Resterna från kvarteret Ormen, som hade rötter från 1600-talet, har nu rivits i sin helhet.

Läs mer om arbetena på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se.

Arkeologisk utgrävning på Katarinavägen i oktober 2016Arkeologiska utgrävningar vid Katarinavägen

Sprängningsarbeten vid Katarinavägen

Sedan juli 2016 har arbeten med att riva Katarinavägen pågått. Rivningen av betongen är till stora delar klar. I slutet av 2016 eller början av 2017 planeras sprängningsarbeten i berggrunden under Katarinavägen starta. De första veckorna kommer det främst att borras hål för sprängladdningarna. När sprängningarna börjar blir det tre salvor om dagen. Preliminära tider är klockan 9.00, 12.00 och 15.00 . Vid varje tillfälle stängs gågatan mellan Katarinavägen och Ryssgården av cirka fem minuter. Man kommer att kunna få en avisering via sms före varje sprängning. Gränsvärdena för vibrationer i detta område är mycket låga vilket innebär att vi kommer att spränga skonsamt, men också att arbetet tar längre tid. Arbetet i denna fas beräknas pågå i cirka sex månader. Tunnelbanan kommer inte att påverkas.

När sprängningsarbetena är klara kommer konstruktionsarbeten att ta vid, och den nya Katarinavägen börjar byggas. I mitten av 2019 planeras Katarinavägen öppnas för alla trafikslag igen, då är även den nya huvudbron på plats.

Följ med bakom byggplanken och byggväven i ett bildspel, följ denna länk.

Pålning vid Slussplan & Stadsgårdsleden

I mitten av november påbörjas pålningsarbeten längs med slusskanalens norra sida (vid Slussplan, Gamla Stan) och längs med Stadsgårdsleden. Det som kommer ske är att man slår pålar ända ner till berg, cirka 70 meter under vattenytan. Pålarna som slås ner till berget skapar en stabil grund för de kommande delarna som byggs upp, så som huvudbron och nya kajer. Dessa arbeten kommer periodvis att låta en del, främst vid så kallad stoppslagning av pålarna och även då bärigheten hos pålarna testas.

Vid Slussplan utgör pålarna den nya huvudbrons norra landfäste, där ska i detta skede cirka 100 pålar ska borras ned.

Vid Stadsgårdskajen utförs pålningsarbetet, samt arbetet med en ny spontlinje, för att möjliggöra byggandet av en temporär bussterminal på Stadsgårdsleden. Kajen breddas så att gång-, cykel- och bilvägen ska få plats bredvid bussterminalen, där Nacka/Värmdö-bussarna ska trafikera år 2018 - 2023.

Renovering av Katarinahissen

Den första etappen av Katarinahissens renovering är avslutad. Man har bland annat genomfört underhållsarbeten av stålkonstruktionen. Framöver kommer grundläggningen att förstärkas och den nedre delen av stålstommen bytas ut och sedan kommer själva hissmaskineriet att bytas ut.

Hissen kan som tidigast sättas i drift 2019.

Frågor?

Har du frågor angående arbetena kontakta våra projektinformatörer på telefon 08-508 264 16.

Här hittar du vanliga frågor & svar om Slussen.

Senast uppdaterad 14 februari 2017

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Sprängning under Katarinavägen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt