Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet 

I dagsläget pågår en stor mängd arbeten som förbereder för de stora arbetena som tar vid i juli 2016. Då påbörjas rivningen av den östra bron samt de södra delarna av Katarinavägen. Arbeten med kajerna längs Munkbron och Stadsgårdsleden kommer då också att ta vid. På Stadsgårdsleden ska också en temporär bussterminal byggas som kommer att användas under byggtiden för den nya, permanenta, bussterminalen.

Arbetena med Slussen pågår mestadels dagtid mellan kl. 07.00-19.00. Vissa dagar behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.
Läs var och vilka datum helg- och nattarbeten äger rum.

Gatuarbeten på Götgatan

På Götgatan, i höjd med Medborgarplatsen, pågår gatuarbeten. Nya busshållplatser byggs med anledning av ett ökat antal busslinjer som kommer trafikera denna sträcka efter trafikomläggningen som äger rum den 24 juni. Tillgängligheten vid busshållplatserna förbättras genom att höja kantstenen. För att göra trafikmiljön säkrare breddas cykelbanorna på båda sidor.

Under dessa arbeten kan ytorna för gång och cykel komma att begränsas och omvägar uppstå, följ skyltarna. Flaggvakter varnar vid ut- och infart för byggmaskiner.

Trafikförberedande arbeten på Munkbron och Södermalmstorg

Just nu pågår gatuarbeten längs kajerna i Gamla stan och vid Södermalmstorg. Vid Munkbron pågår arbete med att flytta in körfälten närmare husfasaderna, för att bereda yta åt kommande kajarbeten. Arbetet sker etappvis och arbetsområdena flyttas successivt, för att minimera konsekvenser för trafiken. Detta är förberedande arbeten inför den trafikomläggning som sker i slutet av juni 2016.

På Södermalmstorg pågår vägarbeten för att kunna skapa nya busshållplatser, där alla Slussens stadsbussar ska gå under åren som den nya huvudbron byggs.

Vissa datum behöver arbetet äga rum nattetid, exempelvis då trafikavstängningsmaterial och skyltar ställs ut, för att störa trafiken så lite som möjligt. Även de arbeten som sker nära husfasader kommer göras på natten, för att säkra tillgängligheten till portar, butiker och restauranger.
Läs var och vilka datum nattarbeten äger rum.

Arbeten i Rysstigarschaktet på Södermalmstorg

För att säkerställa trafikomläggningen i sommar måste bärande delar i Rysstigarschaktet bli klart. Därför kommer vi börja arbeten även på lördagar under perioden 19 mars till 6 juni. Arbetena sker mellan 09.00-16.00.

De arbeten som utförs är bland annat rivningar, installationer, montage, gjutningar, och fyllning.  Helgarbetena kommer inte bullra mer än vad de nuvarande arbetena på vardagar gör. Projektet är förberett att utföra bullermätningar om behov skulle uppstå.

Gator förstärks inför trafikomläggningen i sommar

Från den 24 juni 2016 kommer all busstrafik som idag går på Katarinavägen att ledas om till andra gator fram till mitten av 2019. Flera gator kommer att belastas hårdare än vad de gjort tidigare och ny asfaltering kommer att utföras under våren 2016, på delar av Folkungagatan mellan Renstiernas gata och Götgatan, samt på Torkel Knutssongatan mellan Söder Mälarstrand och Hornsgatan.
 
Arbetena kommer att utföras nattetid under två nätter på respektive gata, då ett körfält åt gången kommer att stängas av för trafik medan det andra hålls öppet. Trottoarutrymmen kommer inte att beröras. Närmare datum och tid för arbetena kommer att informeras om löpande och även meddelas till berörda och boende på aktuella gator. Arbetena utförs på uppdrag av Trafikkontoret.

Provisorisk bro över Södre torn

Strax efter nyår påbörjade vi bygget av en bro som, när den står färdig, möjliggör för bussar, bilar, gående och cyklister att ta sig ta sig direkt från Södermalmstorg till Munkbron. Denna temporära bro kommer användas under åren då vi bygger den nya huvudbron.

Bron kommer sträcka sig från platsen där Kolingsborg stod ned till den nuvarande västra bron. Första steget i arbetetet med detta var att riva just Kolingsborg, vars undervåning kommer husera den temporära brons stomme/fäste.

Snart rivs kupolen vid Blå bodarna. Då påbörjas även rivningen av Västra Terrassrampen, från Norra järngraven upp till Gamla stan. Under den här perioden förstärks även golvet i gamla Kolingsborg. Detta för att stålstommen till den temporära bron ska kunna byggas och bära trafikens vikt. Ungefär kring mars kommer stommen bli synbar, och i maj tillkommer asfalt.

Byggnation av temporär bro Södermalm 11 mars 20016

Ungefär 250 ton stål används i byggandet av den ungefär 10 meter breda bron, som utöver körfält för bilar kommer ha separata gång och cykelfält på vardera sida.

I juni ska bron stå redo, för att i fyra år hantera trafiken mellan Södermalmstorg och Gamla stan.

Läs om hur dessa arbeten påverkar dina resvägar i Slussen.

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/temporär brokonstruktion.jpgKarta som visar Slussen när den provisoriska bron är på plats.

Renovering av Katarinahissen

Den första etappen av Katarinahissens renovering är avslutad. Man har bland annat genomfört underhållsarbeten av stålkonstruktionen. I höst kommer grundläggningen att förstärkas och den nedre delen av stålstommen bytas ut. Längre fram kommer själva hissmaskineriet bytas ut.

Den kan som tidigast sättas i drift 2019.

Frågor?

Har du frågor angående arbetena kontakta våra projektinformatörer på telefon 08-508 264 16.

Här hittar du vanliga frågor & svar om Slussen.

Senast uppdaterad 8 juni 2016

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Rivning av Katarinavägen och östra bron under hösten 2016

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt