Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet

Arbetena med Slussen pågår mestadels dagtid mellan kl. 07.00-19.00. Vissa dagar behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.

Närheten till passerande bilar, bussar, människor gör rivningen komplicerad. Samtliga trafikslag ska kunna ta sig till, från och genom Slussen under hela byggtiden.
Läs om hur våra arbeten påverkar dina resvägar i Slussen.

Borrning vid Stadsgårdsleden

Arbete med att borra spont i nära anslutning till gång-, cykel- och bilvägen utförs på Stadsgårdsleden, i höjd med Katarinahuset. Dessa arbeten har ett säkerhetsavstånd vilket kräver att en kort bit av gång- och cykelbanan har smalnats av. 

Arbetena kan komma att orsaka en del buller i närområdet. Arbetet utförs dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00. 

Arkeologiska utgrävningar

Då Slussen är en plats med en lång historia av sjöfart och handel är det inte konstigt att vi hittar många historiska fynd när vi schaktar oss ned i marken. Ett tjugotal arkeologer arbetar sida vid sida med byggjobbarna så att inget av historiskt värde går förlorat under arbetet.

Läs mer om arbetena på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se.

Arkeologisk utgrävning på Katarinavägen i oktober 2016Arkeologiska utgrävningar vid Katarinavägen

Sprängningsarbeten vid Katarinavägen

Sprängningsarbetena på Katarinavägen är klara för den här perioden. Den andra etappen startar i maj. Först med rivning av ytan som gång- och cykeltrafiken färdas på idag, och sedan blir det sprängningar igen. Dessa ska enligt plan pågå till september. För att få en SMS-avisering 30 minuter innan varje sprängsalva, skriv in ditt mobilnummer här.

När sprängningsarbetena är klara kommer konstruktionsarbeten att ta vid, och den nya Katarinavägen börjar byggas. Under 2019 planeras Katarinavägen öppnas för motortrafik igen, då är även den nya huvudbron på plats.

Följ med bakom byggplanken och byggväven i ett bildspel, följ denna länk.

Pålning vid Slussplan

I mitten av november 2016 påbörjades pålningsarbeten längs med slusskanalens norra sida (vid Slussplan, Gamla Stan). Det som sker är att man slår pålar ända ner till berg, cirka 70 meter under vattenytan. Pålarna som slås ner till berget skapar en stabil grund för de kommande delarna som byggs upp, så som huvudbron och nya kajer. Dessa arbeten kommer periodvis att låta en del, främst vid så kallad stoppslagning av pålarna och även vid momenten då bärigheten i pålarna testas.

Provisorisk bussterminal på Stadsgårdsleden

Vid Stadsgårdskajen utförs pålningsarbete, samt arbetet med en ny spontlinje, för att möjliggöra byggandet av en temporär bussterminal på Stadsgårdsleden. Kajen breddas så att gång-, cykel- och bilvägen ska få plats bredvid bussterminalen, där Nacka/Värmdö-bussarna ska trafikera år 2018 - 2023.

Under våren 2017 är arbetena med spont och pålning längs Stadsgårdskajen klara och betongarbeten tar vid. Betongarbetena, som är tystare, kommer enligt plan att pågå till augusti 2017.

På Stadsgården, nedanför Katarinahuset, pågår ledningsarbeten, mindre schaktarbeten för att få till rätt höjder i marken samt betongarbeten. Det är förberedande arbeten för den provisoriska bussterminalen som kommer ligga på platsen.

Renovering av Katarinahissen

Tidigare har vi genomfört underhållsarbeten av stålkonstruktionen. Nu pågår arbete med att förstärka grundläggningen och att byta ut den nedre delen av stålstommen. Sedan kommer själva hissmaskineriet att bytas ut. Hissen kan som tidigast sättas i drift under 2019.

Utförlig information om upprustningen hittar du här.

Sjöbergsplan

På Sjöbergsplan, ytan på Södermalmsidan där popplarna stod, pågår arbeten med att bygga en sjökulvert för ledningar som kommer att sträcka sig mot Gamla stan.

Frågor?

Har du frågor angående arbetena kontakta våra projektinformatörer på telefon 08-508 264 16.

Här hittar du vanliga frågor & svar om Slussen.

Senast uppdaterad 17 mars 2017

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt