Bostäder Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, detaljplan

Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg
Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg. Bild: +IMGs och Kjellander Sjöberg arkitekter

Om projektet

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att bygga lägenheter, äldreboende och LSS-boende på sin fastighet i Sköndal i södra Stockholm.

Varför?

Ett tillskott med bostäder skulle vara ett välkommet inslag i att utveckla centrala Sköndal, i enlighet med stadens översiktsplan Promenadstaden. Förslaget stämmer också bra överens med inriktningen att planera för bostäder till människor med olika behov. Tanken är också att skapa bättre offentlig service i området samt att förbättra sambanden till övriga Sköndal och intilliggande områden.

Stiftelsen Stora Sköndal bedriver sedan förut äldrevård, psykisk vård och neurologisk rehabilitering på sin fastighet Sköndal 1:1. De driver också förskola och tar emot ensamkommande flyktingbar. Här finns även Ersta Sköndal högskola, studentbostäder och en badplats som är anpassad för rörelsehindrade.

Vad?

Stiftelsen Stora Sköndal vill nu bygga bostäder på den del av sin fastighet Sköndal 1:1 som ligger längs Sköndalsvägen. Planförslaget innehåller runt 280 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende med cirka 70 platser, ett LSS-boende med sex bostäder samt lokaler för handel, service och stiftelsens administration i byggnadernas bottenvåningar.

Bostäderna fördelas på fyra kvarter i olika storlekar och utformning längs med Thorsten Levenstams väg. Kvarteren är i sin tur fördelade på tre byggherrar; JM, Malmegårds och Einar Mattsson.

Det första kvarteret består av två delar där JM bygger den ena och Malmegårds den andra. JM bygger fyra lamellhus i fyra till sex våningar med cirka 70 bostadsrättslägenheter. I bottenvåningen kommer det finnas plats för lokaler med servering samt förråd av olika slag och miljörum. Malmegårds kommer i sin tur att bygga en fem våningar hög byggnad som rymmer 15–20 hyreslägenheter för unga samt ett äldreboende med 72 lägenheter för äldre som är i behov av somatisk vård eller demensvård. Det finns även plats för annan vårdverksamhet i byggnaden. Den uppglasade bottenvåningen kommer att innehålla en lokal mot torget och kontor för äldreboendet.

I det andra kvarteret bygger JM tre bostadshus som rymmer runt 60 bostadsrätter. En högre byggnad i åtta våningar med lokal med uteservering i gott solläge på bottenvåningen, ett lamell hus i sex våningar med garage, samt en fyra våningar hög byggnad mot den intilliggande parken.

Malmegårds bygger även det tredje kvarteret som består av tre byggnader i fyra till fem våningar. Kvarteret rymmer runt 40 hyreslägenheter, ett LSS-boende med sex bostäder samt kontorslokaler för Stiftelsen Stora Sköndals administration.

Det sista kvarteret kommer Einar Mattsson bygga. Kvarteret består av tre lamellhus i fyra till fem våningar längs med Thorsten Levenstams väg samt en högre byggnad i nio våningar i korsningen mot Sköndalsvägen. Kvarteret kommer innehålla runt 90 lägenheter i form av bostadsrätter.

Vid en park i området ligger en före detta panncentral från 1960-talet. Panncentralen kommer att bevaras och saneras från rester av oljehanteringen innan den kan användas till publik verksamhet med anknytning till parken. Under projektet kommer även stora tallar och ekar i området att bevaras och skyddas av detaljplanen.

I och med projektet kan Thorsten Levenstams väg även få en ny sträckning och anpassas för att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Stiftelsen Stora Sköndal. Byggherrar är JM, Malmegårds och Einar Mattson. Arkitekter i projektet är Kjellander Sjöberg arkitekter och Landskapslaget (förstudie och strukturplan), Erseus (för JM), Utopia (för Malmegårds) och Varg (för Einar Mattsson).

När?

Start-PM antogs februari 2015
Samråd genomförs 7 juni–26 augusti 2016
Granskning planeras till fjärde kvartalet 2016
Antagande beräknas till första kvartalet 2017

Tisdagen den 28 juni klockan 18.00–20.00 håller vi öppet hus om planförslaget i Salongen, Thorsten Levenstams väg 8 i Sköndal.

Senast uppdaterad 9 juni 2016

Karta med positionen för Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, detaljplan utmarkerad
Se Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, detaljplan på kartsidan
Lat N 59º 15' 14" Lon E 18º 7' 1"
Se Sköndal, Sköndal 1:1, Stora Sköndal, detaljplan i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Start-PM antogs februari 2015
  Samråd genomförs 7 juni–26 augusti 2016
  Granskning planeras till fjärde kvartalet 2016
  Antagande beräknas till första kvartalet 2017

  Tisdagen den 28 juni klockan 18.00–20.00 håller vi öppet hus om planförslaget i Salongen, Thorsten Levenstams väg 8 i Sköndal.

Kontakt