Trafik och vägar Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 2

Om projektet

Skärholmsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. Den är även ett prioriterat regionalt cykelstråk för arbetspendling. 2015 byggde Stockholms stad den första sträckan av en ny gång- och cykelbana längs med Skärholmsvägen från Ekholmsvägen till Lindholmsbacken. Nu sätter arbetet igång med att förlänga gång- och cykelbanan från Lindholmsbacken till Lammholmsbacken.

Varför?

Stockholms stad vill öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och fotgängare på Skärholmsvägen. Idag finns endast smala cykelfält i vägrenen på båda sidor om vägen mellan Lindholmsbacken och Lammholmsbacken. Gångbanor saknas helt.

Vad?

Målet är att skapa bättre förutsättningar för att arbetspendla med cykel längs Skärholmsvägen.

I enlighet med Stockholm stads cykelplan ska en dubbelriktad gång- och cykelbana byggas på Skärholmsvägen mellan Lindholmsbacken och Lammholmsbacken. Det blir en fortsättning på den nya gång- och cykelbanan mellan Ekholmsvägen och Lindholmsbacken. För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister kommer det finnas en säkerhetszon mellan gång- och cykelbanan och körbanan för motortrafik.

Gång- och cykelbanan kommer att ansluta till en gång- och cykelbro över E4/E20 till Kungens kurva strax söder om Lindholmsbacken. Trafikverket ansvarar för att bygga denna bro som kommer att vara klar preliminärt hösten 2016.

Vid den nya Statoilmacken bygger vi en cirkulationsplats. Anslutningsvägen till E4 Förbifart Stockholm, Lindvreten södra byggs av Huddinge kommun.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Byggstart i början av hösten 2016. Den nya gång- och cykelbanan kommer vara klar preliminärt våren 2017.

Påverkan i närområdet

Samtidigt som Stockholms stads arbete påbörjas stänger Trafikverket av påfarten av E4/E20 till Skärholmsvägen i höjd med Ekholmsvägen. Trafiken kommer att ledas ut på Skärholmsvägen i stället. Att arbetena genomförs samtidigt hänger samman med att Trafikverket bygger trafikplatsen, Lindvreten norra. Tillsammans skapar vi en bättre trafikmiljö och ber om överseende för de olägenheter det kan leda till under byggtiden.

Senast uppdaterad 29 september 2016

Karta med positionen för Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 2 utmarkerad
Se Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 2 på kartsidan
Lat N 59º 16' 6" Lon E 17º 54' 4"
Se Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 2 i Google Maps

Kontakt