Dialog/samråd

Det politiska uppdraget

För att fånga upp kreativa och positiva åsikter i detaljplanearbetet ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden fortsätta att utveckla olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna. Detta innebär i förlängningen att stadsbyggnadskontoret, det vill säga tjänstemännen, har i uppdrag att utveckla dialogen med medborgare under planläggning. Om detta kan man även läsa mer om i den sk översiktsplanen nedan. Samråd och utställning sker enligt plan- och bygglagen.

Bred dialog till grund för översiktsplanen

Arbetet med Stockholms översiktsplan har präglats av dialog och samarbete inom Stockholms stad och med andra aktörer. Under de drygt två år som det tagit att ta fram en ny översiktsplan har det legat ett stort fokus på kommunikation och dialog. Detta har skett kontinuerligt under hela processen och inte bara under samråd och utställning. Utgångspunkten har varit ett brett samarbete med stadens förvaltningar och bolag. Därutöver har en mängd möten anordnats riktade till stockholmarna eller ibland till särskilda aktörer och intressen i staden. Bland annat har högstadie och gymnasieungdomar medverkat i diskussionerna om det framtida Stockholm.

Genomförda möten för programmet

 • Samråd om program för sambandet Högdalen-Farsta genomfördes under perioden 13 oktober – 24 november 2011.
 • Öppet hus i samband med Boendedialogen i Fagersjö 13-15 oktober 2011
 • Farsta stadsdelsnämnds öppna sammanträdande hade kort presentation och frågestund 20 oktober 2011.
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds öppna sammanträdande hade kort presentation och frågestund 10 november 2011.
 • Samrådsaktiviteter med återkoppling till tidig dialog hölls på Rågsveds fritidsgård den 7 november 2011, på Fagersjö fritidsgård den 15 november 2011 och med Intresseföreningar den 17 november 2011.
 • Politikervandringar i Snösätra, november 2012.
 • Dialogmöten med olika intressegrupper och byggherrar kring Snösätra, hösten 2013.

Senast uppdaterad 10 november 2014

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

 • Planering

  Beskrivning

  Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt