Undersökning Snösätra

Exploateringskontoret har, i samarbete med markanvisade byggherrar, låtit genomföra en undersökning bland boende i Rågsved om hur de ser på friområdet och hur de ställer sig till radhus i området.

Undersökningen genomfördes våren 2013 och riktade sig till unga vuxna (25-40 år) varav ca hälften bodde i Rågsved och övriga bodde i omkringliggande stadsdelar.

Av undersökningen framgår bland annat att:
• Friområdet upplevs som tillgängligt idag.
• Hälften är positiva och hälften negativa till radhus i området.
• Boende i Rågsved är mest negativa.
• De som är negativa vill bevara friområdet/naturen.
• En av tre boende i Rågsved kan tänka sig att bo i ett av de planerade radhusen.

Läs hela resultaten från undersökningen under relaterade dokument.

Senast uppdaterad 22 november 2013

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt