Naturvärdesinventering i Snösätra

Stockholms stad gav Calluna i april 2014 uppdrag att beskriva, analysera och värdera grönstrukturen inom undersökningsområdet i och i anslutning till planerat exploateringsområde i Snösätra, Rågsved.

Med detaljhänsyn vid den fortsatta planeringen av bebyggelse, bevarande av befintlig naturmark och med fortsatt rätt skötsel bedöms inte den planerade bebyggelsen ha negativ påverkan på naturvärdena i området eller på områdets funktion i de ekologiska sambanden för fladdermöss, ädellövträd och barrskog.

En naturvärdesinventering genomfördes för hela planområdet. En stor andel, 67 %, bedömdes ha naturvärde. Det är en mycket hög andel, även i jämförelse med de natur och grönområden i Stockholm som generellt har en stor andel värdefull natur.

Analys av ekologiska nätverk har genomförts för fladdermöss, ädellövträd och barrskog. Fladdermöss valdes till förmån för groddjur eftersom de har en intressant ekologi där de både nyttjar ädellövträd och fuktmiljöer.

Utbredningen av fladdermössens nyckelbiotoper på våren är ungefär detsamma som livsmiljöer och områden med goda spridningsförhållanden för groddjur. Analyserna visar att yngelmiljöerna för fladdermus inte påverkas. Spridningen för fladdermöss bedöms bli bättre i södra delen av planområdet medan den bedöms bli marginellt sämre där nuvarande koloniområde omvandlas till bebyggelse. Inom uppdraget utfördes även en fladdermusinventering. Totalt noterades sex arter, varav ingen är rödlistad eller ovanlig i regionen.

Analys av ädellövssambandet visar att ett mindre intrång i en värdefull miljö sker. Spridningssambandet genom Snösätra är starkt och utgör en viktig länk i det innersta av Hanvedenkilen. Analysen visar att det norr om utredningsområdet finns befintliga svagheter i ädellövträdssambandet som är bra att åtgärda. Det kan ske genom skötselåtgärder i ekmiljöer, utplacering av mulmholkar och död ved samt med en satsning på ekföryngring.

Studie av barrskogssamband visar att barrmiljöerna i Snösätra utgör en länk mellan barrmiljöerna i Bornsjökilen och Hanvedenkilen. Funktionen bedöms inte påverkas av den planerade bebyggelsen. Under projektets gång har bebyggelsens utformning justerats så att en planerad grönkorridor ger plats för ett naturvärdesobjekt med grova tallar. I zonen kring den planerade bebyggelsen har en detaljerad inventering med av enskilda träd skett. Detta för att kunna utforma ytterligare förslag på hänsyn.

Med detaljhänsyn vid den fortsatta planeringen av bebyggelse, bevarande av befintlig naturmark och med fortsatt rätt skötsel bedöms inte den planerade bebyggelsen ha negativ påverkan på naturvärdena i området eller på områdets funktion i de ekologiska sambanden för fladdermöss, ädellövträd och barrskog.

Detaljhänsynen består i att passa in bebyggelsens gräns noga mot naturmark och befintliga värdeobjekt som grova träd och solbelysta bryn. Inom detaljplanen kan trädfällnigsförbud markeras för värdefulla träd och planbestämmelserna kan ange mark i anslutning till naturmarken lämnas obebyggd. Skötseln som bedrivs idag med bete är gynnsam för att gynna områdets naturvärden. För att öka värdet ytterligare i de delar med träd bör innehållet av död ved öka. Vattenmiljöerna går troligen också att utveckla genom att skapa meandring och små dammar.

För att undvika negativ påverkan behövs klara riktlinjer och förhållningssätt för den fortsatta markanvändningen kring den planerade bebyggelsen och förvaltningen av denna.

Senast uppdaterad 8 oktober 2014

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt