Frågor och svar Snösätra

 

Hur många bostäder planeras?

Samrådsförslaget presenterade en ny bebyggelse i Rågsved/ Snösätra om totalt cirka 165 småhus samt cirka 30 lägenheter i stadsvillor. Bebyggelse föreslogs också vid norra Magelungens strand, intill Magelungsvägen, ca 900 bostäder varav merparten är lägenheter i flerbostadshus samt cirka 35 småhus.

Den 7 februari 2013 beslutade exploateringsnämnden att markanvisa ca 85 lägenheter i radhus och kedjehus till BoKlok Housing AB och ca 12 lägenheter i radhus och kedjehus till Arkitekturmagasinet Bygg AB.

I Start-PM för Snösätra, som antogs 2013-11-14 föreslås, tillsammans med den tidigare markanvisningen, totalt 137 radhus i området.

Den 13 mars 2014 beslutade exploateringsnämnden att BoKlok skulle ta över Arkitekturmagasinets markanvisning. BoKlok fick också ett kompletterande område utifrån stadsbyggnadskontorets start-PM. Det kompletterande området omfattade ca 60-80 lägenheter i småskalig flerfamiljsbebyggelse, vilket motsvarar ca 30-40 radhus (2 lägenheter per radhus) på Snösätra södra koloniträdgårdsområde.

Hur stor del av Rågsveds friområde kommer att bebyggas?

Enligt förslaget, som var på samråd 2011, kommer bostäder delvis byggas på redan exploaterad mark. Snösätra upplagsområde föreslås ge plats åt nya småhus, efter det att marken sanerats, vilket kommer förbättra vattenkvaliteten i Magelungen. Den tunga lastbilstrafiken till upplagsområdet kommer att upphöra.

Småhus och stadsvillor är enbart planerat i utkanten av Rågsveds Friområde, som en komplettering till befintlig bebyggelse. Stora delar av Rågsveds Friområde kommer finns kvar, tillgängligheten förbättras och vegetationen vårdas.

Vad händer med kolonilotterna?

Koloniområdet är en uppskattad och viktig del av Snösätra. Snösätra norra fritidsträdgårdsförening kvarstår i sin nuvarande form och läge.

Kraftledningen som går över Snösätra södra koloniträdgårdsförening ska grävas ner och i samband med detta kommer Snösätravägen troligen att flyttas. Det betyder att kolonilotterna väster om kraftledningen inte kommer vara kvar.

De södra koloniträdgårdarna föreslås i Start-PM flyttas till ett ersättningsområde på nuvarande upplagsområdet. Ersättningsområdet kan saneras från markföroreningar, vilket medför positiva miljöeffekter.

Hur ser planerna ut för ett naturreservat i området?

Staden har i den nya budgeten fått i uppdrag att bilda naturreservat i Rågsveds friområde. I arbetet med att se hur programområdet kan kopplas samman på olika sätt har staden identifierat Hanvedenkilens funktioner. Kilens utbredning har värderats så att den i och med samrådsförslaget kan säkerställa ekologiska spridningsvägar.

Den 7 februari 2013 beslutade exploateringsnämnden att Hanvedenkilen/Rågsveds friområde kan fungera både som naturområde och bostadsområde (”Motion om mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget från Maria Hannäs (V) och Daniel Helldeén (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och idrottsroteln”).

Upplagsområdet kommer att saneras. Södra upplagsområdet omvandlas till koloniträdgårdsområde. Mellan husgrupperna kommer planen att innehålla en fri grönyta. Detta sammantaget bedöms medföra en förbättring av Hanvedskilen och en stor miljöförbättring för Rågsveds friområde.

Delar upplagsområdet kommer att saneras. Södra upplagsområdet omvandlas till koloniträdgårdsområde. Mellan husgrupperna kommer planen att innehålla en fri grönyta. Detta sammantaget bedöms medföra en förbättring av Hanvedskilen och en stor miljöförbättring för Rågsveds friområde.

Vad händer med verksamheterna i Snösätra företagsområde?

Snösätra företagsområde är ett upplagsområde (detaljplanelagt) och ligger avskilt från bostadsbebyggelsen. Exploateringen i området bekostar och möjliggör saneringen av upplagsområdet.

Exploateringsnämnden har beslutat att verksamheten i området avvecklas senast per 2012-12-31 och evakueras till annan plats om verksamheterna så önskar. Den 24 november 2011 beslutade exploateringsnämnden att förlänga arrendena fr o m 2013-01-01 med tre månader i taget, tills det finns en antagen detaljplan för området.

Den nuvarande verksamheten lämnar avtryck i miljön och en förändrad markanvändning till bostadsändamål kräver att marken saneras efter år av företags- och upplagsverksamhet utan kommunalt avlopp. Förslaget innebär att den redan exploaterade ytan (stora delar av det idag befintliga företagsområdet) bebyggs med småhus.

Finns det inte andra platser i Rågsved att bygga på?

Exploateringsnämnden har 2011-11-24 tagit beslut efter tjänsteutlåtande kring fler än tio andra platser som studerats i Rågsved. På dessa platser har det funnits faktorer som fördyrat eller försvårat projektet, t ex ledningsflytt och kraftigt kuperad mark.

Exploateringskontoret diskuterar kontinuerligt förslag till ny bebyggelse med byggherrar och intressenter, och föreslår möjliga markanvisningar till nämnden successivt när förutsättningar finns för att starta upp projekt.

Vad framkom i programmets samrådsredogörelse 2012?

I programmets samrådsredogörelse har stadsbyggnadskontoret redogjort för de synpunkter och den kritik som framförts skriftligt, vilket sedan har framgått av tjänsteutlåtande till nämnden.

Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av opinionen mot bebyggelse, och fattat beslut om inriktning inför fortsatt arbete, vilket innebär att planeringen för bebyggelse i Snösätra fortsätter.

Olika åsikter har kommit in och stadsbyggnadskontoret har flyttat på hus i enlighet med de synpunkter som kom fram på samrådet.

Varför genomförde staden en naturvärdesinventering?

Stockholms stad gör ofta grundliga utredningar om det är naturmark som berörs. I programarbetet framkom behov av inventeringar i, vilket sedan genomförs i detaljplaneskedet.

Vad visar den genomförda naturvärdesinventeringen?

Stockholms stad gav Calluna i april 2014 uppdrag att beskriva, analysera och värdera grönstrukturen inom undersökningsområdet i och i anslutning till planerat exploateringsområde i Snösätra, Rågsved. I uppdraget ingick att analysera påverkan av föreslagen bebyggelsestruktur och föreslå åtgärder för att hindra påverkan på naturvärdena.

Med detaljhänsyn vid den fortsatta planeringen av bebyggelse, bevarande av befintlig naturmark och med fortsatt rätt skötsel bedöms inte den planerade bebyggelsen ha negativ påverkan på naturvärdena i området eller på områdets funktion i de ekologiska sambanden för fladdermöss, ädellövträd och barrskog.

Kommer marken på upplagsområdet att saneras?

Marken på det södra upplagsområdet kommer att saneras och ny jord tillföras innan ny användning. Saneringen finansieras och möjliggörs genom försäljning och bostadsbebyggelse.

Hur stor del av det markanvisade området är hårdgjord yta?

Ca 38 % av den nu aktuella markanvisningen ligger på redan ianspråktagen mark/hårdgjord yta.

Den aktuella markanvisningen omfattar ca 39 000 kvm grönyta och 24 000 kvm på redan ianspråktagen mark/hårdgjord yta.

Hur stor del av det markanvisade området ligger i Rågsveds friområde?

Rågsveds friområdet är ca 90 hektar eller 900 000 kvm.

Den nu aktuella markanvisningen omfattar ca 50 % av hela programarbetets bebyggelseförslag för Snösätra.

Varför är inte betesdjuren kvar?

Staden har satsat mycket stora resurser för att kunna upprätthålla bete i området. Djurhållaren gick under hösten 2013 i konkurs, men betesmöjligheterna finns kvar.

Hur påverkar markanvisningen med miljöspetsinriktning Snösätra?

Stockholms stad vill stimulera byggandet av hållbara bostäder med höga krav på byggmaterial och på energisnålhet. Plats för stadsodling i olika former är en viktig del i en grön storstad.

Det föreslagna området i Rågsved ingår i programarbetet ”Sambandet Högdalen-Farsta” och är därmed ett område som stadsbyggnadsnämnden har bedömt som lämpligt att bebygga. I programmet föreslogs stadsvillor, vilket är ändrat till miljöspetsbebyggelse med koppling till odling.

Exploateringsnämnden beslutade den 2014-06-12 att Wästbygg Projektutveckling är den aktör som har förutsättningar att bygga ett intressant miljöspetsprojekt i Rågsved.

Vad händer härnäst i processen?

Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av programsamrådet och den inriktning för det fortsatta arbetet som stadsbyggnadskontoret hade föreslagit, den 29 mars 2012.

Beslut om markanvisning för bostäder i Snösätra togs i Exploateringsnämnden 7 februari 2013. Exploateringsnämnden beslutade att markanvisa ca 85 lägenheter i radhus och kedjehus till BoKlok Housing AB och ca 12 lägenheter i radhus och kedjehus till Arkitekturmagasinet Bygg AB.

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom visst markområde. Markanvisningen sker antingen genom anbudsförfarande eller genom att staden direktanvisar ett område.

Markanvisning kommer först i Södra Rågsved och senare i Norra Magelungen. Delar av Snösätra markanvisades den 7 februari 2013. Den 14 november 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna Start-PM för Snösätra.

Detaljplanearbete är påbörjat utifrån stadsbyggnadskontorets Start-PM. Projektet väntar på en ny planprojektledare från stadsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad 22 januari 2015