Bebyggelseförslag

De första förslagen på bebyggelse i programområdet Farsta-Högdalen, inkl. Snösätra, presenterades på samråd under tiden 13 oktober till 24 november 2011.

/PageFiles/596115/programomr_1a_webb.jpg

 

Efter samrådstiden tog Stadsbyggnadsnämndens beslut i mars 2012 om att vissa förändringar i programförslaget.

/PageFiles/596115/programomr_2a_webb.jpg

 

Programförslaget arbetades om efter stadsbyggnadsnämndens beslut. Samrådsförslaget presenterade en ny bebyggelse i Snösätra om totalt ca 165 småhus, samt ca 30 lägenheter i stadsvillor.

/PageFiles/596115/programomr_3dje_webb.jpg

 

I februari 2013 beslutade exploateringsnämnden att markanvisa ca 85 lägenheter i radhus och kedjehus till BoKlok Housing AB och ca 12 lägenheter i radhus och kedjehus till Arkitektmagasinet Bygg AB.

/PageFiles/596115/programomr_4e_webb.jpg

 

14 november 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna Start-PM för Snösätra. Det nya förslaget innebär en omlokalisering av odlingslotter i området, för att skapa tryggare gångvägar och en mer sammanhållen miljö, samt att bevara viktiga naturområden.

/PageFiles/596115/Rågsved stadskarta_webb.jpg

Senast uppdaterad 25 november 2013

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt