Snösätra friområde

Snösätra friområde i Rågsved är en del av sambandet Högdalen-Farsta.

/PageFiles/580951/snösätra_webb.jpg

Ett program för området mellan Farsta och Högdalen har varit på samråd hösten 2011. Förslaget innebär bland annat småhusbebyggelse i södra Rågsved och flerbostadshusbebyggelse vid Norra Magelungens strand. Syftet med bebyggelsen i Rågsved är att komplettera området med en hustyp som inte finns i området, samt att kunna avveckla Snösätra upplagsområde och sanera marken. Det finns en stark politisk vilja att skapa fler boendeformer i Rågsved.

Förslaget om småhusbebyggelse skapade stor opinion bland de boende och intresseföreningar. I stadens Inriktningen för fortsatt arbete utgår de småhus som berör våtmarken och ersätts på annan plats i området. Samrådsförslaget presenterade en ny bebyggelse i Snösätra om totalt ca 165 småhus, samt ca 30 lägenheter i stadsvillor.

I februari 2013 beslutade exploateringsnämnden att markanvisa ca 85 lägenheter i radhus och kedjehus till BoKlok Housing AB och ca 12 lägenheter i radhus och kedjehus till Arkitektmagasinet Bygg AB. Markanvisningen omfattar ca 38 % redan ianspråktagen mark/hårdgjord yta. I mars 2014 övertog BoKlok markanvisningen från Arkitekmagasinet för upplagsområdet.

Under hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. Staden har haft dialog och möten med de intressegrupper som finns i området. Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden 14 november 2013. Ytterligare samråd planeras i samband med detaljplanearbetet. Tidplanen för samråd är ännu inte fastställd.

Senast uppdaterad 9 oktober 2014

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt