Beslut och handlingar

/PageFiles/289502/beslutochhandlingar.jpg

Under relaterade länkar nedan hittar du mer information om arbetet med sambandet Högdalen-Farsta.

Program för sambandet Högdalen-Farsta

Programarbetet syftar till att i enlighet med strategierna för Stockholms översiktsplan och lokalkunskaperna i Vision för Söderort 2030 bidra till ett mer sammankopplat Stockholm.

Beslut för programmet

 • 2009-09-12, Exploateringsnämnden beslutar att arrendetiden för verkamhetsutövarna i Snösätra upplagsområde förlängs t o m utgången av 2012. Exploateringskontoret får i uppdrag att utredan förutsättningarna för att markanvisa för bostadsändamål i Snösätraområdet.
 • 2009-05-14, Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att peka ut områden lämpliga för småhusbebyggelse i programområdet.
 • 2010-10-28, Exploateringsnämnden beslutar att ge exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta med utredning för stråket Högdalen - Farsta. NCC får en tidig markreservation för utredning av förutsättningarna för att bygga småhus. NCC fullföljde inte projektet och markreservationen har upphört att gälla.
 • 2011-11-24, Exploateringsnämnden beslutar att arrendekontoraktet på Snösätra upplagsområde förlängs fr o m 2013-01-01 med tre månader i taget, fram till dess att det finns en antagen detaljplan för området.
 • 2012-03-29, stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av programsamrådet och inriktninen inför fortsatt arbete för sambandet Högdalen - Farsta.
 • 2013-02-07, BoKlok Housing AB får en markanvisning om ca 85 rad- och kedjehus i Snösätra. De vann 50 radhus genom en markanvisningstävling och fick 35 rad- och kedjehus genom en direktanvisning. Arkitektmagasinet har senare meddelat att de önskar återlämna sin markanvisning.
 • 2013-11-14, Stadsbyggnadsnämnden beslutar om Start-PM. Beslutet innebär att det södra koloniträdgårdsområdet flyttas till den södra delen av nuvarande upplagsområde alternativt till norra koloniträdgårdsområdet, samt att det södra koloniträdgårdsområdet utvecklas till ett bostadsområde. 

Dokumentation om Snösätra

Projektdokumentation om Snösätra finns på en separat sida under rubriken Snösätra här på projektwebben.

Bakgrundsmaterial till programmet

Övriga dokument och länkar är utredningar och planeringsunderlag framtagna inom ramen för programarbetet och övergripande strategier för Stockholms stad.

Senast uppdaterad 4 mars 2014

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

 • Planering

  Beskrivning

  Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt