Start-PM för Snösätra godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
22 november 2013 13:12
Ämne
Om projektet

Den 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra, del av Älvsjö 1:1, i stadsdelen Rågsved.

I samband med att detaljplaneplanarbetet startade under hösten 2013 har bebyggelsens placering i området diskuterats. Ett förslag har väckts att flytta odlingslotterna från södra fritidsträdgårdsområdet till den norra föreningen, alternativt till södra delen av upplagsområdet.

Fördelar med omlokalisering

Fördelarna med att omlokalisera bebyggelsen är flera. Förutom att skogspartier med sina biotoper sparas så skapas det ett sammanhängande område från den nya bebyggelsen på upplagsområdet via fritidsträdgårdsområdet till bebyggelsen i
östra Snösätra. Förslaget bör innebära att det skapas tryggare gångvägar och en mer sammanhållen miljö, vilket var ett av de viktiga målen i programmet.

En annan fördel är att Snösätravägen mot Magelungsvägen kan stängas av och angöring till området sker via Bjursätragatan. Om lotterna flyttas till norra koloniträdgårdsområdet bör det uppstå samordningsvinster i att ha en större koloniträdgårdsförening i området istället för uppdelningen i två. Kontoret föreslår att planarbetet behandlar frågan om att tillåta så kallade dagstugor på delar av koloniträdgårdsområdet.

Genomfartstrafiken

Stadsbyggnadskontoret anser att projektet skulle vinna på att genomfartstrafik förhindras. Den tunga trafiken som idag går från Magelungsvägen till upplagsområdet försvinner i och med att upplagsområdet upphör. Det finns inget tungt vägande skäl till att låta fordonstrafik gå den längre vägen igenom naturområdet till Magelungsvägen. Angöringstrafik till den nya bebyggelsen kan istället dras till Bjursätravägen ungefär i det läge gångvägen har idag.

Natur

Enligt genomförda undersökningar har området höga naturvärden och ambitionen är att behålla så mycket som möjligt av dessa. Genom att lokalisera bebyggelsen på tidigare koloniträdgårdsmark så kan värdefulla biotoper i skogsbrynen sparas.

/PageFiles/628935/Rågsved stadskarta_webb.jpg

Bebyggelseförslag från Start-PM om Snösätra 14 november 2013.

Senast uppdaterad 22 november 2013