Naturvärdesinventering genomförd

Publicerad
8 oktober 2014 10:25
Senast ändrad
8 oktober 2014 10:31
Ämne
Om projektet

Stockholms stad gav Calluna i april 2014 uppdrag att beskriva, analysera och värdera grönstrukturen inom undersökningsområdet i och i anslutning till planerat exploateringsområde i Snösätra, Rågsved.

En naturvärdesinventering genomfördes för hela planområdet. En stor andel, 67 %, bedömdes ha naturvärde. Det är en mycket hög andel, även i jämförelse med de natur och grönområden i Stockholm som generellt har en stor andel värdefull natur.

Med detaljhänsyn vid den fortsatta planeringen av bebyggelse, bevarande av befintlig naturmark och med fortsatt rätt skötsel bedöms inte den planerade bebyggelsen ha negativ påverkan på naturvärdena i området eller på områdets funktion i de ekologiska sambanden för fladdermöss, ädellövträd och barrskog.

/PageFiles/850448/inventering_webb.jpg

Senast uppdaterad 8 oktober 2014