Mer än en typ av projekt Högdalen-Farsta

Sambandet Högdalen-Farsta
Sambandet Högdalen-Farsta

Om projektet

Sambandet mellan Högdalen-Farsta har potential att utvecklas och stärkas. Här planerar staden för förbättrad tillgänglighet till natur- och rekreationsområden samt nya bostäder.

Varför?

Programarbetet syftar till att i enlighet med strategierna för Stockholms översiktsplan och Söderortsvisionen bidra till ett mer sammankopplat Stockholm genom att stärka sambandet mellan tyngdpunkterna Högdalen-Farsta. Planen är att utveckla stadsdelarna, förbättra tillgänglighet till natur- och rekreationsområden samt möjliggöra ny bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge med närhet till service och skolor. Avsikten är också att avveckla Snösätra företagsområde, sanera marken och på så sätt förbättra vattenkvaliteten i Magelungen.

Vad?

Sambandet mellan Högdalen och Farsta ska stärkas genom att skapa attraktiva miljöer. Det är viktigt att en sammanbindande koppling är allmän, trygg och upplevelserik. Utvecklingen ska generera mervärden och optimera områdets befintliga värden, såsom gröna värden och höga boendekvaliteter. Uppdraget har varit att avveckla Snösätra företagsområde samt att utreda småhusbebyggelse. Ny bebyggelse föreslogs i Rågsved/Snösätra om totalt cirka 165 småhus samt cirka 30 lägenheter i stadsvillor. Bebyggelse föreslogs också vid norra Magelungens strand, intill Magelungsvägen, ca 900 bostäder varav merparten är lägenheter i flerbostadshus samt cirka 35 st småhus.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, fastighetskontoret deltar i programmet.

När?

Samråd om program för sambandet Högdalen-Farsta genomfördes under perioden 13 okt-24 nov 2011. Under våren 2013 pågick arbete med markanvisningar. Beslut om markanvisning för delar av Snösätra i Rågsved togs i Exploateringsnämnden 7 februari 2013. Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden 14 november 2013. Ytterligare samråd planeras i samband med detaljplanearbetet. Byggstart är planerad till 2016 och första inflyttning till 2017.

Senast uppdaterad 13 januari 2017

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt