Stadsbyggnadsnämnden gav klartecken att påbörja detaljplaneprocessen

Publicerad
26 mars 2014 11:42
Ämne
Om projektet

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 6 mars 2014 lades ett förslag fram om att starta en detaljplaneprocess för området Riddersviks trädskola i Hässelby Villastad. Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har gjort en gemensam bedömning att området är lämpligt för byggnation av 300 bostäder, där en blandning av småhus och mindre flerbostadshus föreslås samt förskola.

Stadsbyggnadsnämndens biföll i huvudsak kontorens förslag till beslut med några tillägg. Dessa gällde bland annat:

  • Gatuutformning och gränsdragning mellan kvarter och allmän mark.
  • Husvolymer bör minskas, dock med bibehållet antal lägenheter (stadsvillor).
  • Behovet av antalet parkeringsplatser bör ses över.

Vi arbetar nu vidare med förslaget och beräknar att presentera det för andra förvaltningar, sakägare, allmänhet med flera under våren 2014.

Senast uppdaterad 26 mars 2014