Frågor och svar

Hur ser tidplanen för program och detaljplaner ut?

Programmet för Östberga påbörjades i november 2015. Samtidigt startade arbetet med en detaljplan för centrumområdet.

Samrådet om programmet startar troligen i slutet av maj 2017. Samrådet om detaljplanen blir hösten 2017.

Om arbetet går enligt tidplanen kan byggandet av eventuella bostäder i centrum komma igång under 2019. Första inflyttning skulle då kunna bli ungefär ett år senare, dvs. 2020.

Hur är det tänkt att Östberga och Årsta ska knytas ihop?

Att stärka kopplingarna mellan Östberga och kringliggande stadsdelar är prioriterat. Ett sätt är att skapa attraktiva platser och utveckla den offentliga servicen i Östberga så att fler människor från andra stadsdelar söker sig hit. Man kan också att skapa bättre stråk mellan områdena. Bebyggelsen på de delar av Årstafältet som ligger närmast Östberga kan också bli en brygga mellan områdena.

Hur kommer den nya bebyggelsen att se ut?

Det finns inga skisser på den nya bebyggelsen ännu. Utformningen av de nya husen kommer att diskuteras i detalj under detaljplanearbetet.

Det övergripande målet är att skapa en tät och levande stadsmiljö med verksamheter i bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen ska samspela med befintlig bebyggelse.

Planerar ni bostadsrätter eller hyresrätter?

Eftersom 90 % av lägenheterna i Östberga idag är bostadsrätter är tanken att de flesta av de nya bostäderna ska bli hyresrätter.

Hur ska centrum rustas upp? Blir det fler verksamheter?

Upprustningen av centrum är en mycket viktig fråga för projektet. Målet är att centrum ska bli mer levande och tryggare med fler butiker och offentlig service. Vi återkommer med mer konkreta förslag i detaljplanearbetet.

Var kommer den nya förskolan att byggas? Kommer det att byggas ytterligare förskolor?

Tanken är att den gamla nerbrunna förskolan ska ersättas med en ny förskola med fyra avdelningar på samma plats. Förskolan är tänkt att ligga på bottenvåningen på ett nybyggt bostadshus.

Hur ska ni lösa tillgången på parkeringsplatser om ni bygger på befintliga parkeringar?

Eftersom tillgången på kollektivtrafik är relativt dålig är det viktigt att planera tillgången på parkeringsplatser noga. Staden föreslår staden ett p-tal på 0,8 platser per lägenhet.

Troligen kommer parkeringsplatserna till den nya bebyggelsen att läggas i garage under mark.

Kommer kollektivtrafiken i området att förbättras? Kommer Tvärbanan att förlängas till Östberga?

Det är SL (Stockholms lokaltrafik) som ansvarar för att planera kollektivtrafiken. I arbetet med nya Årstafältet finns det planer på att eventuellt förlänga tvärbanan söderut. En station skulle då placeras nedanför Östbergahöjden. I den pågående Sverigeförhandlingen föreslås en tunnelbana till Årstafältet/Östberga.

Kommer det att byggas en ny simhall i Östberga?

I arbetet med Årstafältet fanns tidigare planer på att bygga en ny simhall i Årstafältet södra, dvs. Kvarnbacken. Nu är det åter aktuellt att se över den frågan.

Senast uppdaterad 27 april 2017